5 / 2022
Celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2020
Ing. Stanislava Kubešová 
Mgr. Ján Skovajsa 


Článek pojednává o projektu celostátního sčítání dopravy, které se uskutečnilo v letech 2020 až 2021. Seznamuje s cíli a přípravou projektu a informuje o průběhu a výsledcích celostátního sčítání dopravy 2020.

Klíčová slova: silniční doprava, sčítání dopravy, mobilní sběr dat, intenzita dopravy, dopravní výkon, skladba dopravního proudu
  

Analýza druhů nákladních vozidel sledovaných při celostátním sčítání dopravy z pohledu jejich hmotnosti
Ing. Luděk Bartoš Ph.D.
Ing. Jan Šťastný 


Při celostátním sčítání dopravy jsou nákladní vozidla rozdělována podle užitečné hmotnosti, nicméně některé technické předpisy vyžadují také informace o celkové hmotnosti vozidel. Obsahem článku je analýza nákladních vozidel provozovaných v ČR, vztahu mezi celkovou a užitečnou hmotností a dělení druhů vozidel při celostátním sčítání dopravy. Je navrženo upřesnění definice druhů nákladních vozidel podle celkové hmotnosti vozidla.

Klíčová slova: dopravní inženýrství, intenzita dopravy, celostátní sčítání dopravy, druhy vozidel, celková hmotnost, užitečná hmotnost
  

Turbookružní křižovatky – charakteristiky a návrh – 1. část
Ing. Miroslav Patočka 
Ing. Martin Smělý Ph.D.


První část článku zabývající se tematikou turbookružních křižovatek (TOK) a jejich navrhováním v prostředí České republiky bude zaměřena hlavně na teoretický přístup ke geometrii a obecně návrhu křižovatky, a srovnání s předchozím typem vícepruhových okružních křižovatek se soustřednými jízdními pruhy na okružním pásu (OK) z pohledu bezpečnosti a kapacity křižovatky. Z tohoto srovnání by mělo následně vyplynout, proč jsou TOK v současné době preferovaným typem kapacitní vícepruhové okružní křižovatky.

Klíčová slova: turbo-okružní křižovatka (TOK), okružní křižovatka se soustřednými jízdními pruhy na okružním pásu (OK), úroveň kvality dopravy (UKD), kapacita, relativní nehodovost, fyzické oddělení jízdních pruhů
  

Využití multiagentního dopravního modelování v praxi
Ing. Dmitrii Grishchuk 
Ing. Hana Kobzová 
Mgr. Jiří Malý Ph.D.
Ing. Martin Všetečka Ph.D.


Multiagentní modelování se od běžného modelu určeného k prognóze zatížení dopravní sítě odlišuje mikroskopickým přístupem, kdy do výpočtu vstupuje zadané mobilitní chování každého jednotlivého agenta, tedy obyvatele – řidiče, cestujícího příp. cyklisty. Řešitelský tým prezentuje dosavadní poznatky z využití multiagentního software MATSim na příkladu modelu brněnské metropolitní oblasti. Je třeba upozornit, že již samotné zprovoznění modelu v MATSim považuje řešitelský tým za úspěch, neboť je třeba mnoho programování pro vytvoření zadání i pro zobrazení výstupů. Kalibrace modelu vede na podrobnou práci s mobilitním chováním obyvatel.

Klíčová slova: multiagentní model, MATSim, prognóza, Brno
  

Využití dat o dopravním chování při přípravě plánu udržitelné městské mobility
Mgr. Petr Kouřil 
Mgr. Michal Šimeček Ph.D.


Plány udržitelné městské mobility (SUMP) v současnosti patří mezi hlavní nástroje plánování udržitelné dopravy v českých městech. Mezi důležité zdroje dat využívané při jejich tvorbě patří i tzv. průzkum dopravního chování. Data o dopravním chování jsou v SUMP uplatněna v úvodních analýzách, při tvorbě dopravního modelu, a při definici indikátorů pro stanovené projektové cíle. Článek podrobně popisuje využití dat o dopravním chování v těchto třech zmíněných krocích přípravy SUMP. Objasňuje jejich důležitost pro proces plánování udržitelné městské mobility a současně zdůrazňuje nutnost zaměření se na kvalitu jejich sběru.

Klíčová slova: plán udržitelné městské mobility, průzkum dopravního chování, plánování dopravy, data