2 / 2022
Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek
Ing. Pavla Vacková Ph.D.


Důležitou položkou státního rozpočtu jsou investice do rozvoje a správy silniční infrastruktury. Takové investice dosahají i v malém rozsahu dopravních staveb milionových částek. Životnost asfaltových směsí, resp. asfaltových vrstev ve vozovkách, je pro udržitelnost silniční sítě klíčová. Životnost a kvalitu asfaltových vrstev přitom ovlivňuje celá řada faktorů a vlivů. Jedním ze zásadních poškození v České republice jsou kromě trvalých deformací (vyjetých kolejí) také mrazové a únavové trhliny. Trvalé deformace vznikají vlivem zatížení a vysokých teplot. Mrazové trhliny vznikají na opačném spektru teplot – při nízkých teplotách. Problematika únavy je pak zcela samostatný a značně komplexní fenomén, který souvisí se schopnostmi materiálu dlouhodobě odolávat opakujícím se účinkům zatížení od dopravy i klimatu. Prezentovaný článek shrnuje metodiky a závěry stanovené v souvislosti s chováním asfaltových směsí v oboru nízkých teplot uvedených v disertační práci se shodným názvem.

Klíčová slova: asfaltové směsi, životnost, trvanlivost, nízkoteplotní vlastnosti, odolností proti šíření trhlin, lomová houževnatost, pevnost v tahu za ohybu
  

Kvalita silničních asfaltů a způsob jejího hodnocení
Ing. Petr Bureš 
Ing. Tomáš Koudelka 
Ing. Jakub Šedina Ph.D.


Vlastnosti silničních asfaltů jsou v Evropě deklarovány podle evropské harmonizované normy ČSN EN 12591. Přestože dodávané asfalty většinou splňují na národní úrovni stanovené požadavky (v České republice ČSN 65 7204) na parametry z této normy, dodávaná kvalita asfaltů se významně liší. Chování asfaltových pojiv, které jsou zařazeny do jedné penetrační třídy, je odlišné, a to i přesto, že z pohledu platných předpisů jsou považovány za rovnocenné. V této studii byly zkoušeny čtyři asfalty, které byly dodány ze dvou rafinerií. Laboratorní výsledky prokázaly, že hodnocení asfaltových pojiv pomocí ČSN 65 7204 není dostatečně vypovídající, zejména při charakterizaci těchto pojiv jako vstupních materiálů pro další technologie (PMB a emulze) nebo při hodnocení dlouhodobé výkonnosti pojiv. Bylo zjištěno, že výsledky zkoušky skupinového složení asfaltů (tzv. SARA analýza) mohou být použity pro indikaci pojiv, která jsou náchylná k dlouhodobému stárnutí. Zároveň byly popsány parametry, které hodnotí fázovou nestabilitu pojiv (např. ΔTC).

Klíčová slova: silniční asfalty, reologické vlastnosti, asfaltény, stárnutí, ČSN EN 12591
  

Deformačné charakteristiky asfaltových vrstiev vozovky odvodené z meraní deflektometrom FWD počas výstavby vozovky
Ing. Zsolt Boros 
Ing. Filip Buček 
prof.Dr.Ing. Jozef Komačka 


V článku sú prezentované dva postupy stanovenia modulov pružnosti asfaltových vrstiev z meraní deflektometrom FWD KUAB, ktoré boli vykonané na podkladovej vrstve CBGM a na obrusnej vrstve. Jeden postup reprezentuje stanovenie modulov pružnosti „spätným výpočtom“ z nameranej priehybovej krivky povrchu vozovky. Druhý používa iba priehyb nameraný pod stredom zaťažovacej dosky na vrstve CBGM a na povrchu obrusnej vrstvy. Z výsledkov vyplýva, že moduly pružnosti asfaltových vrstiev stanovené rôznymi postupmi sa líšia, väčšie hodnoty boli dosiahnuté pri použití spätného výpočtu z priehybovej krivky. Číselné hodnoty stanovených modulov novo položených asfaltových vrstiev sa blížia k hodnotám stanoveným laboratórnymi skúškami na vzorkách z nových asfaltových zmesí.

Klíčová slova: priehyb, vozovka, vrstva, asfalt, deflektometer, modul
  

Laboratorní zkoušky materiálů při zemních pracích na dopravních stavbách a jejich úskalí
Mgr. Petr Stöhr 


Článek vznikl za přispění praktických informací pracovníků laboratoře SG Geotechnika a.s., kteří se při své práci potýkají s různými problémy zpomalujícími laboratorní zkoušky. Jsou zde popsány nejčastěji využívané laboratorní metody, problémy jednotlivých metod a nastíněna jejich případná řešení.

Klíčová slova: geotechnika, laboratoř, zkoušky, úskalí
  

Metodika Environmentálního auditu dopravní infrastruktury
doc. RNDr. Petr Anděl CSc.
Mgr. Ivo Dostál 
Ing. Ivana Gorčicová 
Mgr. Marek Havlíček Ph.D.
Ing. Jiří Jedlička 


Článek představuje metodiku Environmentálního auditu dopravní infrastruktury. Cílem metodiky je zavést nový dobrovolný preventivní nástroj ochrany životního prostředí ve vztahu k dopravě. Environmentální audit je zaměřen na praktické vyhledávání problémových lokalit na dopravní infrastruktuře a na následné zpracování návrhů optimalizačních opatření. Doplňuje systém posuzování vlivu dopravních staveb na životní prostředí (EIA), zaměřený především na nové stavby, o hodnocení vlivu na stávajících pozemních komunikacích. Zároveň díky pravidelnému sledování poskytne přehled o průběžně realizovaných optimalizačních opatřeních na silniční síti a umožní zpětnou vazbu pro plánování a pro hodnocení efektivity vynakládaných prostředků.

Klíčová slova: audit, životní prostředí, infrastruktura, opatření
  

Zpětná vazba na revizi normy ČSN 73 6101
Ing. Michal Radimský Ph.D.


Článek shrnuje zkušenost s používáním normy ČSN 73 6101, která prošla revizí a vešla v platnost v září roku 2018. Hlavními změnami byl přístup k návrhové rychlosti a směrovému vedení trasy. Dále se v této normě změnil výsledný sklon, upravilo klopení, vznikly nové návrhové kategorie, přibyla kapitola rekonstrukce atd. Byli jsme požádáni, abychom zhodnotili přijetí revize normy odbornou veřejností a aplikaci v praxi. Pro získání zpětné vazby byl proveden dotazníkový průzkum mezi projektanty, investory, správci, dotčenými orgány státní správy apod. Více než tříleté užívání normy ukázalo, že je většina odborné veřejnosti s revizí spokojena.

Klíčová slova: ČSN 73 6101, norma, návrhová rychlost, mezní rychlost, výsledný sklon, rekonstrukce, průzkum
  

Stavba dálnice D11 – úsek Smiřice–Jaroměř
Ing. Ondřej Řezníček 


Článek popisuje průběh stavby sedmikilometrového úseku dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří od výběro-vého řízení, přes průběh prací až po uvedení do provozu v prosinci 2021. Text zároveň představuje několik významných objektů stavby (most přes polní cestu, estakádu přes Dolecký a Jezbinský potok a ocelový želez-niční most) a použití moderních digitálních technologií a metod.

Klíčová slova: D11, dálnice, realizace staveb, stavby dopravní, stavby liniové, dálnice, mosty železniční, mosty dálniční