6 / 2021
Technologie NGCS, betonový povrch nové generace. Konečně tichá a udržitelná vozovka?
Anne Beeldens 
Pieter De Winne 
Luc Rens 
An Scheers 
Barbara Vanhooreweder 


U betonových vozovek je možné použít několik technologií povrchových úprav, jako kartáčování nebo povrch s obnaženým kamenivem. Betonový povrch nové generace (NGCS) je nová technologie z USA vyvinutá za účelem snížení valivého hluku. Díky diamantovým řezným kotoučům je negativní textura pokaždé vytvořena v podélném směru s jednou hlubší drážkou a čtyřmi mělkými. Tuto techniku lze použít na nové betonové povrchy i na stávající vozovky. První zkušební úsek v Belgii složený ze dvou různých profilů byl realizován na cementobetonové vozovce se spárami s povrchem s obnaženým kamenivem v říjnu 2015 na silnici N44 v Maldegemu. Tloušťka a průměr diamantových kotoučů jsou pro oba profily stejné. Rozdíl spočívá v distančních vložkách, které jsou u prvního profilu podstatně užší. Měření valivého hluku metodou CPX (metoda malé vzdálenosti) prováděná bezprostředně po této úpravě ukazují, že u prvního profilu se hladina hluku od vozidel snížila o 6 dB (A) ve srovnání se stávajícím povrchem. Ve srovnání s referenční vozovkou SMA-C (asfaltový koberec mastixový s maximální velikostí kameniva 10 mm) je získaná hladina nižší o 3 až 4 dB (A), což odpovídá typu AGT-mix typ I (= tichá asfaltová vrstva). U druhého profilu, který je hrubší, se valivý hluk snížil o 2 dB (A). O rok později byl rozdíl u prvního profilu 4 dB (A), zatímco u druhého profilu zůstal stabilní, nezměnil se. Můžeme tedy dojít k závěru, že vozovka NGCS je pro osobní vozidla tichá. Aby bylo zajištěno, že technologie je udržitelná, bude tento zkušební úsek v následujících letech z akustického hlediska sledován.

Klíčová slova: betonové komunikace, nízkohlučné vozovky, NGCS
  

Oblasti využití betonových dopravních ploch
Ing. Martin Langer 


Silnice a dopravní plochy musí odolávat vysoké dopravní zátěži a vlivům okolního prostředí. V důsledku neustále rostoucí intenzity dopravy se do popředí zájmu odborníků stále větší měrou dostává téma dlouhé doby životnosti s nízkými náklady na údržbu. Cementobetonové kryty mají vysokou únosnost a deformační stabilitu při jakémkoliv zatížení a teplotě. Povrchy s texturou z vymývaného betonu prokazují dlouhodobě sníženou hlučnost a drsnost a poskytují při dobré konstantní rovnosti vysoký jízdní komfort. Především však lze jimi dosáhnout při věcně správném projektu a provedení životnosti 30 a více let, a to bez větších zásahů týkajících se stavební údržby a oprav.

Klíčová slova: okružní křižovatky, odpočívky, městské komunikace, silnice ve volné krajině, křižovatky, logistické plochy, obrubníky a žlaby s obrubníkem, spárořez, geometrie desek
  

Vplyv deformačných a pevnostných charakteristík betónu pohybových plôch letísk na ich klasifikáciu metódou ACN-PCN
Ing. Zsolt Boros 
Ing. Filip Buček 


V článku sú uvedené niektoré vplyvy deformačných a pevnostných charakteristík betónu pohybových plôch letísk (PPL) na ich výsledný parameter klasifikácie vyjadrený metódou ACN-PCN, ktoré boli získané zo skúseností z hodnotenia letísk v minulých rokoch. Moduly pružnosti cementobetónového krytu a súvisiacich konštrukčných vrstiev boli získané pomocou spätných výpočtov z priehybov meraných zariadením FWD. Pevnostné charakteristiky existujúceho betónu boli získali z laboratórnych skúšok vykonaných na odobratých vývrtoch. Z výsledkov vyplýva, že modul pružnosti CB krytu má v rozsahu návrhových hodnôt lineárny vplyv na zmenu hodnoty PCN a jeho nárast vedie k znižovaniu hodnoty PCN. Vplyv zmeny pevnosti betónu v ťahu za ohybu je tiež lineárny a s jej nárastom sa zväčšuje aj PCN letiskovej vozovky s CB krytom.

Klíčová slova: betón, vozovka, kryt, modul, pružnosť , pevnosť, ťah, ohyb, klasifikácia, letisko, plocha
  

Ekonomické srovnání nízkohlučného povrchu s běžným povrchem
Ing. Blanka Hablovičová 
Ing. Vítězslav Křivánek Ph.D.
Ing. Petra Marková 
Ing. Dana Potužníková Ph.D.


Vhodně zvolený povrch pozemní komunikace s ohledem na konkrétní lokalitu a místní podmínky umožňuje dosáhnout i zvýšení ochrany životního prostředí, tj. též snížení negativního dopadu na lidské zdraví při zachování dlouhodobé udržitelnosti dopravy, a to i z ekonomického hlediska. Ekonomické hodnocení různých nákladů (stavební náklady, údržba, kongesce, externality) pro běžné i nízkohlučné povrchy může představovat důležitý podklad při rozhodování o konkrétní budoucí realizaci.

Klíčová slova: ekonomické hodnocení, výpočet externalit, nízkohlučné povrchy, plánování a sociální aspekty dopravy, dopad hluku na zdraví, životní prostředí, udržitelnost dopravy
  

Polní cesty s CB kolejovým krytem – použití strojní pokládky
Ing. Daniel Houštecký 


Článek se věnuje kolejovým cestám, jejich použití jako možným alternativám konstrukcí polních cest. Používanou technologií pro výstavbu kolejových cest je pokládka kolejové cesty finišerem. Referenčním úsekem zmíněným v článku je polní cesta SO 102 - VC 12 s CB II kolejovým krytem realizovaná v rámci akce Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou. Jsou zmíněny praktické poznatky z realizace referenčního úseku, výhody a nevýhody zvoleného řešení.

Klíčová slova: kolejové polní cesty, beton, vozovka, CB kryt
  

Novinky v plánování udržitelné městské a aktivní mobility
Ing. Jaroslav Martinek 


Plán udržitelné mobility má ukázat cíl a cestu. Stanovíme-li si srozumitelně cíl a směr (vizi), mohou drobnosti podléhat změnám a měly by se přizpůsobit specifickým podmínkám různorodých měst a obcí. Symbolickým kompasem nového pojetí může být nová Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021-2030, nová metodika Plán udržitelnou městskou mobilitu, tzv. SUMP 2.0. a aktualizovaný webový portál Akademie městské mobility.

Klíčová slova: udržitelnost, bezpečnost, mobilita, strategie
  

Identifikování míst častých dopravních nehod tramvají v Praze
Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.
Ing. Jakub Seidl 
Roman Vávra 


Článek se zabývá identifikováním míst nejčastějších dopravních nehod tramvají s osobními automobily za roky 2016-2018 na území hl. m. Prahy. Místa častých dopravních nehod jsou stanovena podle různých ukazatelů dopravní nehodovosti (celkový počet nehod, číslo závažnosti nehod, relativní nehodovost). U nejčastějších míst dopravních nehod jsou uvedeny nejčastější příčiny vzniku nehody. V závěru článku jsou popsány dva systémy, jejichž zavedení do provozu by mohlo vést ke snížení nehodovosti tramvají s ostatními účastníky silničního provozu.

Klíčová slova: tramvaj, dopravní nehoda, osobní automobil, místo nejčastějších dopravních nehod, aktivní bezpečnost
  

Problémy při zajišťování bezpečnosti chodců na přechodech a chodnících
Ing. Jan Kovařík 


Článek shrnuje zkušenosti silničního správního úřadu při ÚMČ Praha 7 a popisuje průběžně diskutovaná či přijímaná opatření při řešení každodenních problémů způsobovaných řidiči motorových vozidel nelegálně a rizikově zaparkovaných v zastavěném území Prahy 7, kteří rezignovali na veškerá pravidla i na zdravý rozum. Článek popisuje také překážky, které se v průběhu času v rámci řešení této problematiky objevily a byly vyřešeny, případně nadále přetrvávají a na vhodné a efektivní dořešení teprve čekají. Současně má být článek podkladem k celospolečenské a snad i víceoborové diskuzi ohledně hledání a nalézání takových systémových řešení, která pomohou omezit anarchii řidičů parkujících na chodnících a na přechodech pro chodce a zároveň povedou k potřebným opatřením napříč všemi orgány státní moci a dalšími institucemi ve smyslu narovnání stávajícího neudržitelného stavu.

Klíčová slova: zásobování, zastavení a stání vozidel, přechody pro chodce, chodníky a nároží, stavebně-technické přestavby a úpravy křižovatek a chodníků, nízkonákladová opatření pro zajištění bezpečného pohybu chodců
  

Zamyšlení nad některými ustanoveními pravidel silničního provozu
Ing. Antonín Seidl 


Článek pojednává o nedostatcích při respektování (a znalostech) některých základních ustanovení zákona o silničním provozu a rovněž o problémech při aplikaci vybraných ustanovení pravidel silničního provozu.

Klíčová slova: silniční provoz, pravidla silničního provozu, řidiči, cyklisté, chodci