4 / 2021
Strategie BESIP 2021-2030 klade důraz na bezpečnou infrastrukturu
Ing. Alena Daňková Ph.D.
Ing. Jindřich Frič PhD.
Ing. Lukáš Kadula 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.


Cílem článku je poskytnutí informací o novém strategickém dokumentu ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na infrastrukturu. Úvodní část pojednává o vývoji smrtelných a závažných následků nehodovosti v silničním provozu v ČR v uplynulých letech vč. predikce schválené vládou ČR pro následující dekádu. Druhá část představuje Strategii BESIP 2021-2030 a aktuální akční plán s důrazem na opatření s vazbou na bezpečnou infrastrukturu. V poslední části je věnován prostor finančnímu vyčíslení nejrizikovějších nehodových lokalit v ČR.

Klíčová slova: Strategie BESIP 2021-2030, bezpečnost silničního provozu, bezpečná infrastruktura, dopravní nehoda, ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti, dopravní výkon, nehodové lokality, výzkum nehod
  

Na silnicích v ČR vyhaslo v uplynulé dekádě téměř 6 600 životů
Ing. Lukáš Kadula 
Mgr. Tomáš Neřold M.A.
Pplk. Mgr.  Jan Straka 
Ing. Veronika Valentová Ph.D.
Plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý MBA


Cílem článku je poskytnutí informací o dopravní nehodovosti a jejích následcích s důrazem na vytyčené cíle. Úvodní část popisuje vývoj smrtelných a závažných následků nehodovosti v silničním provozu v ČR v jednotlivých dekádách, věnuje se také srovnání nehod se zraněním s ohledem na vyhlášené nouzové stavy, srovnává jednotlivé kraje a také druhy komunikací. Druhá část představuje činnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu s důrazem na desítky opatření realizovaných v roce 2020. Třetí část bilancuje závěr dekády Ředitelství služby dopravní policie také s ohledem na pandemickou situaci.

Klíčová slova: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020, bezpečnost silničního provozu, bezpečná infrastruktura, dopravní nehoda, ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti, dopravní výkon, nehodové lokality, výzkum nehod, BESIP, dopravní policie
  

Srovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu – chování řidičů a ostatních účastníků silničního provozu
Ing. Pavel Havránek 
Ing. Eva Simonová 


Článek informuje o vývoji nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu, především o chování řidičů (jejich poutání, telefonování, dodržování rychlostních limitů, průjezd na červenou na křižovatce se SSZ, respektování chodců na přechodech pro chodce), ale také o chování chodců na přechodu pro chodce, používání cyklistických a motocyklistických přileb. V článku je u vybraných ukazatelů uvedeno srovnání s předchozími lety.

Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, chování řidičů, chování chodců na přechodech pro chodce, ochranné helmy
  

Metodika tvorby Strategie BESIP měst: systematické zvyšování bezpečnosti na území měst
RNDr. Jan Tecl 
Ing. Ondřej Valach 


V roce 2020 byla Ministerstvem dopravy schválena Metodika pro tvorbu Strategií BESIP měst. Cílem této metodiky je přispět k systematickému snižování počtu nehod a jejich následků na pozemních komunikacích prostřednictvím tvorby Strategie BESIP měst (a obcí). Tyto strategie mají vliv na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, a to jak na bezpečnost osob přijíždějících do města (obce), tak také například na podnikatelské subjekty se sídlem ve městě (obci). Vytvořená metodika reflektuje i nadřazené strategické dokumenty, krajskou strategii (pokud je v kraji zpracována) a nově schválenou Strategii BESIP 2021–2030. Cílem článku je představení metodiky, důležitého přínosu místních strategií pro města (obce) a uvedení, jaké konkrétní zpracovávané výstupy pro města (obce) ze strategie vyplývají a jak jsou dále pro systematické řešení bezpečnosti silničního provozu na území měst (obcí) využitelné. Uveden je i konkrétní příklad strategie města, které ji má již zpracovanou.

Klíčová slova: strategie BESIP měst, bezpečnost silničního provozu, nehodovost
  

Bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů
Ing. Lukáš Kadula 


Článek se zaměřuje na aktuální návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., která by měla zavést taxativní vymezení bezpečného odstupu při předjíždění cyklistů. Z dat prvního českého celostátního průzkumu dopravního chování byl mj. zjištěn podíl dispozice jízdními koly u držitelů řidičských oprávnění, kde byl kvantifikován předpoklad značného průniku těchto kategorií účastníků silničního provozu. Prostor je věnován vývoji nehodovosti a jejích následků v důsledku předjíždění bez dostatečného bočního odstupu v uplynulé dekádě, zmíněna je také oblast elektrokol, jsou uvedeny zahraniční příklady a zkušenosti doplněné o souhrnná data fatalit cyklistů v evropských zemích.

Klíčová slova: 1,5 m boční odstup při předjíždění, cyklisté, silniční zákon, dopravní nehodovost, Česko v pohybu, Strategie BESIP 2021-2030