2 / 2021
Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový
Ing. Iva Coufalíková Ph.D.


Článek shrnuje výsledky disertační práce, která se zabývá možnostmi přidání R-materiálu do asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový (SMA), jež se stále více prosazuje díky dobré odolnosti vůči trvalým deformacím a zvyšujícímu se dopravnímu zatížení na pozemních komunikacích. Teoretická část práce popisuje složení směsi SMA a obecně problematiku recyklace vozovek. Praktická část se zabývá laboratorními návrhy směsi typu SMA 11S s podílem R-materiálu 0 až 50 %. Na základě těchto návrhů byl realizován zkušební úsek se 17 variantami, které se liší obsahem a kvalitou R-materiálu a použitými přísadami. Všechny varianty byly podrobeny funkčnímu zkoušení nejen na směsích, ale také na znovuzískaných pojivech. Výsledky získané v rámci disertační práce byly použity pro sestavení certifikované metodiky s názvem Metodika aplikace R-materiálu do asfaltových směsí typu SMA (Stone Mastix Asphalt).

Klíčová slova: asfaltový koberec mastixový, SMA, R-materiál, oživovací přísada, celulózové vlákno, polymerem modifikované pojivo, zkušební úsek
  

Souhrnná informace k nové normě pro hutněné asfaltové směsi ČSN 73 6120
Ing. Jan Valentin PhD.


V uplynulých dvou letech probíhaly práce na přípravě a připomínkování normy ČSN 73 6120. Ta se zaměřuje na specifikování těch typů asfaltových hutněných směsí, které nejsou vymezeny v ČSN 73 6121, ale v menší či větší míře se při výstavbě a opravách pozemních komunikací v ČR používají. V některých případech dosud byly takové směsi upraveny technickými podmínkami ministerstva dopravy. Jejich převedení do nové normy, která je strukturována ve stejném duchu jako má zavedená norma ČSN 73 6121, si klade za cíl sjednotit přístupy k navrhování, požadavkům na kvalitativní ukazatele i principům kontroly kvality. Smyslem článku přitom není podrobně rozebírat každý typ asfaltové směsi, který je v normě ČSN 73 6120 uveden. Naopak má shrnout výchozí cíle i přístup k tvorbě této normy, přiblížit její základní členění a poukázat v širších souvislostech na to, jak by s normou měli v budoucnosti pracovat jednotliví účastníci procesu přípravy a výstavby silničních staveb.

Klíčová slova: norma ČSN 73 6120, asfaltové směsi, směs RBL, směs SMA L, asfaltové směsi CR, kompenzační vrstvy, projektant, investor, zhotovitel
  

Detekce přítomnosti R-materiálu v asfaltových směsích pomocí metody postupné extrakce asfaltového pojiva
Ing. Ondřej Dašek Ph.D.
Ing. Petr Hýzl Ph.D.
Ing. Jiří Sachr 


Článek se zabývá detekcí přítomnosti R-materiálu v asfaltových směsích. Informace o přítomnosti R materiálu v asfaltové vrstvě může být z technického pohledu výhodná například při plánování další recyklace vrstvy nebo lze v článku popisovanou metodu použít i pro ověření úspěšnosti ošetření zestárlého pojiva v R materiálu, který je dávkován při výrobě nových asfaltových směsí. Asfaltové pojivo bylo získáváno pomocí metody postupné extrakce z asfaltových směsí s různým obsahem R materiálu. Pro detekci přítomnosti R materiálu byly vybrány základní empirické zkoušky asfaltového pojiva – penetrace jehlou a bod měknutí. Na extrahovaných pojivech byly dále prostřednictvím dynamického smykového reometru (DSR) stanovovány komplexní smykové moduly G*.

Klíčová slova: postupná extrakce, R-materiál, DSR, komplexní smykový modul, penetrace jehlou, bod měknutí, detekce přítomnosti R materiálu
  

Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin – od návrhu k pokládce
Ing. Pavla Vacková Ph.D.
Ing. Jan Valentin PhD.


Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL) je jedno z opatření používaných v konstrukcích vozovek pozemních komunikací k oddálení prokopírování reflexních trhlin. Reflexní trhliny jsou jedním ze zásadních problémů u konstrukcí vozovek s tuhými pokladními vrstvami (např. stmelenými hydraulickými pojivy) nebo při opravách cementobetonovým krytů asfaltovými vrstvami. Článek se zabývá asfaltovou vrstvou SAL od návrhu, přes ověření na obalovně až k pokládce na pokusném úseku. Ve variantních řešeních byla použita dvě standardní polymerem modifikovaná pojiva (PMB 45/80-65 a PMB 25/55-60) a tři různé modifikace pryžovým granulátem (pryžový koncentrát dávkovaný přímo do míchacího zařízení, laboratorně připravené odpovídající označení CRMB 25/55-60 N a granule obsahující koncentrát CRBC). Na variantách asfaltových směsí byly stanoveny základní vlastnosti, které vyžadují TP 147, resp. bude vyžadovat v dohledné době ČSN 73 6120 – zrnitost a obsah asfaltového pojiva, mezerovitost a odolnost vůči trvalým deformacím při 40 °C. Nad rámec těchto zkoušek byl stanoven modul tuhosti při 15 °C, odolnost vůči šíření trhliny při 0, 15 a 25 °, odolnost vůči trvalým deformacím při zvýšených teplotách (50 a 60 °C), pevnost v tahu za ohybu a relaxace tříbodovou zkouškou. Pevnost v tahu za ohybu a relaxace byla navíc stanovena i na zkušebních tělesech podrobených cyklu stárnutí.

Klíčová slova: vrstva SAL, odolností proti šíření trhlin, lomová houževnatost, pevnost v tahu za ohybu, relaxace, pryž, pryžový koncentrát
  

Využitie viskozity pri hodnotení kvalitatívnych parametrov asfaltových spojív
Ing. Michal Holý Ph.D.
doc.Ing. Eva Remišová Ph.D.


V posledných rokoch dochádza k výskytu asfaltov, ktoré pri použití v asfaltových zmesiach spôsobujú problémy z hľadiska technologických postupov a predĺženia času na prevádzkovanie zhotovenej vrstvy vozovky. Deje sa to aj napriek tomu, že asfalty vyhovujú požiadavkám, ktoré sú stanovené kritériami na rozsah hodnôt penetrácie a bodu mäknutia. Ukazuje sa, že je potrebné hľadať iné spôsoby hodnotenia kvalitatívnych parametrov asfaltových spojív umožňujúce identifikáciu asfaltov zapríčiňujúcich uvedené problémy. Článok prezentuje výsledky dynamickej viskozity vzoriek 3 rôznych asfaltov od viacerých výrobcov v teplotnom rozmedzí 120 až 190 °C, ktoré ukázali, že dynamické viskozity vzoriek rovnakého druhu asfaltu majú podobné hodnoty a rôzne druhy asfaltov majú rozdielne hodnoty dynamickej viskozity. Dynamickou viskozitou je tak možné rozlíšiť rôzne typy asfaltov a stanoviť rozsahy resp. limitné hodnoty, ktoré budú charakteristické pre konkrétny typ asfaltu a ktoré bude možné využiť pri hodnotení kvalitatívnych parametrov asfaltov.

Klíčová slova: asfalt, dynamická viskozita, funkčný prístup, interval spoľahlivosti