12 / 2021
Optimalizace využití dostupných kapacit pro dopravu v klidu
Ing. Jan Šilar Ph.D.


Dizertační práce, kterou přibližuje tento článek, se zaměřuje především na využití dostupných technologií za účelem dosažení maximální efektivity systému managementu parkování. Hlavním cílem práce je návrh modelu pro predikci pravděpodobnosti zaparkování v oblastech, kde není možné efektivně použít žádnou z dostupných technologií. Predikce je v rámci modelu založena na zatřídění jednotlivých oblastí tak, aby byla v první fázi ověřena jeho použitelnost pro vybrané oblasti. Model byl kalibrován na základě měření dat obsazenosti v různých oblastech a následně verifikován. První výsledky ukázaly, že navržený model má potenciál pro využití v praxi.

Klíčová slova: doprava v klidu, management parkování, smart parking, obsazenost parkovacích míst, predikce obsazenosti
  

Měření proměnných parametrů povrchů vozovek ve vazbě na bezpečnost silničního provozu
Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy Ph.D.
Ing. Ondřej Machel 
Leoš Nekula 
Ing. Pavla Nekulová 
Ing. Josef Stryk Ph.D.


Pro účely hospodaření s vozovkami se měří různé proměnné parametry vozovek. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu má mezi nimi zásadní postavení měření protismykových vlastností povrchů vozovek. Článek uvádí, jaké parametry se sbírají při vyšetřování dopravních nehod ve vztahu ke stavu vozovky, uvádí příklady z měření protismykových vlastností a opatření, která jsou potřeba provést v případě nevyhovujícího hodnocení tohoto parametru.

Klíčová slova: povrch vozovek, bezpečnost, nehodovost, protismykové vlastnosti
  

Provádění hlavních prohlídek na pozemních komunikacích pro různé úrovně správců
RNDr. Marie Filakovská 
Ing. Jiří Grošek Ph.D.
Ing. Michal Janků Ph.D.
Ing. Josef Stryk Ph.D.
Ing. Ivan Tesař 


Způsob provádění hlavních prohlídek pozemních komunikací (PK) a forma jejich výstupů nejsou pro správce PK na úrovni státu, krajů a měst stejné. Ve všech případech musí být splněny požadavky vyhlášky 104/1997 Sb., přičemž se zohledňují možnosti a zvyklosti jednotlivých správců PK ve vazbě na sběr poruch, měření proměnných parametrů, provádění diagnostiky, používané systémy hospodaření apod. Tento článek uvádí rozdíly a příklady prohlídek na různých objektech a vybavení pozemních komunikací.

Klíčová slova: pozemní komunikace, správce komunikace, hlavní prohlídka
  

Metodika návrhu, realizace a hodnocení dopravně-bezpečnostních kampaní
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Alena Daňková Ph.D.
Mgr. Jan Elgner 
Mgr. Petr Kouřil 
Mgr. Eva Šragová 
Ing. Ondřej Valach 


Dopravně-bezpečnostní kampaně jsou jedním z nástrojů, jak ovlivnit chování účastníků silničního provozu a přispět tak ke snížení počtu a závažnosti dopravních nehod. K tomu, aby byly realizované kampaně efektivní, může přispět dodržování vybraných pravidel a doporučení. S tímto cílem byl řešen projekt a vytvořena metodika popisující návrh, realizaci i následné hodnocení účinnosti kampaní. Metodika je určena pro realizátory i hodnotitele všech typů dopravně-bezpečnostních kampaní. Článek shrnuje hlavní zjištění projektu a stručně představuje základní kroky metodiky.

Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu, kampaň, sociální marketing, efektivita