1 / 2021
Reklamní zařízení a jejich vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Ing. Luboš Nouzovský 


Článek, který vznikl na základě dizertační práce „Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“, je zaměřen na hodnocení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a jeho ovlivnění reklamními zařízeními. Nebezpečí reklamních zařízení nevyplývá pouze z upoutání řidičova zraku a snižování jeho pozornosti, ale představují riziko také z pohledu stavebního, neboť mohou vytvářet tzv. pevnou překážku. Cílem dizertační práce bylo nalezení techniky klasifikace a ohodnocení nebezpečnosti jednotlivých typů reklamních zařízení.

Klíčová slova: bezpečnost dopravy, dopravní nehoda, dopravní konflikt, reklamní zařízení, legislativa, parametry světelných zdrojů
  

Úprava zemin – východiska, praxe, perspektivy
doc. RNDr. František Kresta PhD.


Úpravy zemin, zejména pak použití vápna ke snižování vlhkosti, patří k velmi starým technologiím. V roce 2018 byla přijata řada evropských norem pro zemní práce (ČSN EN 16907) a mezi nimi i norma ČSN EN 16907-4 Zemní práce – Část 4 Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy, která si kladla za cíl pokusit se sjednotit postupy úpravy zemin pojivy z pohledu evropské praxe. Principy a účinky úpravy zemin pojivy jsou studovány více než 50 let, ale doposud nejsou ve všech aspektech jednoznačně vysvětleny. Příkladem může být namrzavost zemin s vysokým podílem prachových částic upravených vápnem nebo ověření smykových vlastností upravených zemin.

Klíčová slova: úprava zemin, zemní práce, pojiva, namrzavost
  

Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa dálnice D35 Časy–Ostrov
Ing. Klára Malotová 


S horninami pod názvem vápnité jílovce, jílovité vápence, slínovce nebo také opuka (písčité slínovce) se na území České republiky pravidelně setkáváme, a to i v rámci výstavby pozemních komunikací. Jedná se o horniny křídového stáří, které se vyznačují vysokým obsahem jílových minerálů, mají sklon k bobtnání, ztrátě pevnosti a rozpadání při zvlhčování a vysoušení na vzduchu nebo při odlehčení vlivem těžby. Při správném postupu prací se jedná o podmínečně vhodný materiál použitelný jako sypanina do násypů.

Klíčová slova: slínovec, dálnice, násyp, bobtnání, poloskalní hornina
  

Nové přístupy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení a kontroly technického stavu vozidel
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Ondřej Koutník 
Ing. Libor Krejčí Ph.D.


Tento článek volně navazuje na článek „Nové možnosti provádění silničních kontrol nákladních vozidel a autobusů“ [9]. Autoři reagují na připomínky oponenta a na aktuální situaci v oblasti možností praktické realizace provádění silničních kontrol v podmínkách České republiky. Tento článek se zaměřuje na mobilní kontrolní jednotky, možnosti jejich uplatnění a předběžnou kalkulaci nákladů na jejich vybudování.

Klíčová slova: silniční kontroly, mobilní kontrolní jednotky, nízkorychlostní kontrolní vážení, technický stav vozidel vozidel
  

Zkušenosti s navrhováním místních komunikací typu MOk
Ing. Ondřej Vohradský 


Článek popisuje typ místní komunikace „MOk“ – tedy místní obslužná s krajnicemi. Uvádí základní parametry, příklady vhodného užití a zabývá se otázkou bezpečnosti účastníků provozu na tomto typu komunikací. Dokládá ukázky realizovaných řešení.

Klíčová slova: místní komunikace s krajnicemi, komunikace bez chodníků, zóna 30