7-8 / 2020
Elektrifikace veřejné doopravy z pohledu praxe a bez příkras
Ing. Jiří Kohout Ph.D.


Článek popisuje renesanci elektrické mobility zejména ve veřejné (městské hromadné) dopravě. Zabývá se efektivitou elektrických dopravních prostředků ve srovnání s naftovými pohony včetně provozních odlišností. Popsána je hlavní nevýhoda akumulátorové elektromobility spočívající v nízké hustotě energie uložené v bateriích, rozebrány jsou metody nabíjení a vyzdvižena možnost dynamického nabíjení bateriových trolejbusů. Stručně jsou zmíněny i další alternativní pohony. Výhodou českého prostředí je dlouhá tradice elektromobility ve veřejné dopravě, kvalifikovaný personál a rozvinutá průmyslová základna.

Klíčová slova: elektromobilita, elektrobus, baterie, nabíjení baterií, parciální trolejbus
  

Kompozitné penobetóny v podkladových konštrukciách vozoviek pozemných komunikácii
prof.Dr.Ing. Martin Decký 
prof. Ing. Marian Drusa Ph.D.
Ing. Matej Hájek Ph.D.
Michal Moravec 
Ing. Zuzana Papánová Ph.D.
Bc. Bronislav Sedlář 
Ing. Walter Scherfel 


Článok sa venuje problematike návrhu vozoviek s inovatívnym konštrukčným materiálom vozo-viek a spevnení dopravných plôch. Navrhovanie pozemných komunikácií (PK), vrátane ich vozoviek, sa uskutočňuje podľa cestného zákona č. 135/1961 Zb. uvádzajúceho, že navrhova-nie PK sa vykonáva podľa platných STN, technických predpisov a objektívne zistených výsled-kov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru. Autori v príspevku okrem stručného teoretické-ho opisu kompozitných penobetónov prezentujú výstupy svojich dlhoročných výskumných aktivít zavŕšených udelením 3 patentov z oblasti kompozitných penobetónov a ich aplikáciu v návrhu vozoviek pre najvyššie položenú obec Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v nadmorskej výš-ke 1 109 m n. m. a vozovku Zemplínskej cyklomagistrály.

Klíčová slova: kompozitný penobetón, vozovka, vysoká nadmorská výška, cyklomagistrála
  

Jak ovlivňuje vodorovné dopravní značení jízdu ve směrovém oblouku?
Ing. Jiří Ambros Ph.D.
Ing. Pavel Havránek 
Mgr. Robert Zůvala 


Ve směrových obloucích na dvoupruhových směrově nerozdělených silnicích se používají různé formy vodorovného dopravního značení, bez znalosti jeho skutečného vlivu na chování řidičů. Cílem studie bylo zaplnění této mezery prostřednictvím pilotního vyhodnocení vlivu dělicí čáry a vodicích čar na rychlost a trajektorii jízdy v šesti směrových obloucích. Data byla získána z kalibrovaného videozáznamu ve stavu před a po realizaci vodorovného dopravního značení. Z výsledků vyplynul pokles rychlosti u dělicí čáry i vodicích čar. U trajektorie byly výsledky rozdílné: zatímco u dělicí čáry se jízdní stopa posunula k okraji vozovky, v případě vodicích čar se stopa posunula ke středu vozovky.

Klíčová slova: vodorovné dopravní značení, směrový oblouk, rychlost, trajektorie, vodicí čára, dělicí čára
  

Náběhy a terminály svodidel
Ing. Jiří Landa 


Svodidla podél pozemních komunikací hrají významnou roli v bezpečnosti silničního provozu. Kromě svodidel s nízkou úrovní zadržení, špatně osazených a špatně udržovaných hraje významnou roli v jejich přínosech k bezpečnosti i otázka provedení jejich náběhů, případně terminálů. Terminály jsou definovány jako úprava začátku a/nebo konce svodidla, která musí mít specifické vlastnosti při nárazu, aniž by přivodila dodatečné nebezpečí pro osobní automobily. Článek se věnuje různým provedením náběhů a terminálů svodidel a zahrnuje také zahraniční zkušenosti a poznatky získané v rámci odborných aktivit projektu RADAR. Ten sdružuje partnery z 13 evropských států a má za cíl podpořit znalostní transfer mezi správci komunikací a dopravními experty v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční infrastruktury pomocí systematické identifikace rizika na silniční síti a jeho snižování pomocí investičních plánů pro bezpečnější silnice. Projekt RADAR je spolufinancován evropskými fondy prostřednictvím programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube.

Klíčová slova: svodidla, náběhy, terminály, chování při nárazu, dodatečné riziko, obousměrný terminál, dvoustranný terminál, energii absorbující terminál, terminály zapuštěné do země, absorpční koncové části, tlumič nárazu, Technické podmínky výrobce (TPV)
  

Požadavky na přechodné vodorovné dopravní značení v Evropě
Ing. Daniela Šašinková 


Článek se zabývá požadavky na přechodné vodorovné dopravní značení ve vybraných evropských zemích. Podrobněji je zaměřen na porovnání požadavků na noční viditelnost (retroreflexi) značení, protože právě noční viditelnost je z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu nejdůležitější vlastností.

Klíčová slova: přechodné vodorovné dopravní značení, noční viditelnost (retroreflexe), třídy retroreflexe
  

Sledovanie vlastností dopravne podmienených látok znečisťujúcich ovzdušie v mestskom prostredí
Doc.Ing. Daniela Ďurčanská CSc.
Ing. Dušan Jandačka Ph.D.


Počas rôznych období boli realizované série meraní na rôznych meracích stanoviskách v Žiline. Hlavným cieľom bolo zistiť správanie sa látok znečisťujúcich ovzdušie v meste Žilina. Merania boli zamerané na tuhé častice (PM10, PM2,5), oxidy dusíka (NOx) a chemické prvky obsiahnuté v PM (Mg, Al, Si, K, Ca, S, Cr, Cu, Fe, Cd, Sb, Ba, Pb, Ni a Zn). Bolo zistené rôzne správanie znečisťujúcich látok vzhľadom na umiestnenie meracej stanice a meraciu sezónu. Zistili sa taktiež rozdiely v koncentráciách skúmaných chemických prvkov obsiahnutých v PM. Hrubú frakciu PM2,5-10 reprezentovali najmä chemické prvky Mg, Al, Si, Ca, Cr, Fe a Ba a jemnú frakciu PM2,5 reprezentovali chemické prvky K, S, Cd, Pb, Ni a Zn.

Klíčová slova: znečistenie ovzdušia, tuhé častice, intenzita dopravy, mestské územia
  

Dopravní značení – legislativa a technické předpisy
Ing. Karel Melcher 


Mezi doplňky, které dotvářejí vizuální vzhled silničních a dálničních komunikací, patří také prvky dopravního značení. Na komunikacích zejména vyššího dopravního významu se u nás postupně zlepšila obecná úroveň svislého trvalého dopravního značení. Pro oblast přechodného značení ale toto tvrzení obecně neplatí. Je to ovlivňováno konkrétními lidmi a samozřejmě také množstvím finančních prostředků. Je škoda, že určité pozitivní výsledky v oblasti dopravního značení jsou u nás mnohdy zcela zbytečně znehodnocovány neprofesionálním přístupem k řešení základních technických záležitostí.

Klíčová slova: dopravní značení, legislativa, právní a technické předpisy pro svislé dopravní značení, kvalita dopravních značek a příslušenství, přechodné dopravní značení, požadavky na technický stav značek
  

Dopravní značení – legislativa a technické předpisy
Ing. Karel Melcher 


Mezi doplňky, které dotvářejí vizuální vzhled silničních a dálničních komunikací, patří také prvky dopravního značení. Na komunikacích zejména vyššího dopravního významu se u nás postupně zlepšila obecná úroveň svislého trvalého dopravního značení. Pro oblast přechodného značení ale toto tvrzení obecně neplatí. Je to ovlivňováno konkrétními lidmi a samozřejmě také množstvím finančních prostředků. Je škoda, že určité pozitivní výsledky v oblasti dopravního značení jsou u nás mnohdy zcela zbytečně znehodnocovány neprofesionálním přístupem k řešení základních technických záležitostí.

Klíčová slova: dopravní značení, legislativa, právní a technické předpisy pro svislé dopravní značení, kvalita dopravních značek a příslušenství, přechodné dopravní značení, požadavky na technický stav značek