12 / 2020
Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv
Ing. Lucie Benešová Ph.D.


Hlavním obsahem této disertační práce byl popis a zkoumání dvou základních reologických zkoušek, které slouží k charakterizování přetvárných vlastností asfaltových pojiv. První z nich je oscilační zkouška s režimem frekvenční sweep a druhou zkouškou je Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCR). Stěžejním cílem práce bylo stanovení limitních hodnot základních charakteristik obou metod, neboť ani pro jednu nejsou definovány v žádné technické normě. Navíc pro novější zkoušku MSCR existuje několik sporných otázek ohledně konfigurace zkoušky. I tato problematika byla podrobně řešena a v závěru disertační práce byla shrnuta doporučení pro modifikaci standardní metody.

Klíčová slova: reologie, asfaltové pojivo, funkční zkoušky, zkouška MSCR, oscilační zkouška Frequency Sweep, dynamický smykový reometr
  

Po cementobetonovém krytu s obnaženým kamenivem jezdíme už 8 let
Leoš Nekula 


Když se na dálnicích při úpravě povrchů cementobetonových krytů začala místo příčné striáže používat tažená juta, nastaly postupně velké problémy s protismykovými vlastnostmi povrchu vozovky. Povrchy se rychle vyhlazovaly, jejich protismykové vlastnosti nesplňovaly požadované hodnocení ani při přejímce prací, ani na konci záruční doby. Důsledkem byla zvýšená dopravní nehodovost. Po letech váhání byly položeny první pokusné úseky cementobetonového krytu s obnaženým kamenivem, které prokázaly velmi dobré protismykové vlastnosti. V článku jsou vyhodnoceny dosavadní osmileté zkušenosti s použitím těchto povrchů. Na závěr je uvedena nová technologie broušení diamantovými kotouči (GRINDING), která byla poprvé použita jako úprava nově položeného cementobetonového krytu.

Klíčová slova: cementobetonový kryt s obnaženým kamenivem, protismykové vlastnosti povrchu vozovky, broušení diamantovými kotouči GRINDING
  

Funkce a možnosti modulárního systému WIM
doc.Ing. Emil Doupal CSc.
Ing. Ondřej Koutník 
Ing. Jiří Novotný 


Příspěvek volně navazuje na předchozí články pojednávající o systémech vážení vozidel za jízdy WIM. Autoři představují některé nové aspekty v oblasti vývoje a možnosti doplnění systémů WIM o další moduly a funkce. V článku je předložen návrh pro využití vybraných modulů v praxi, za účelem zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě.

Klíčová slova: WIM – vážení vozidel za jízdy, modulární systém, měření rozestupů mezi vozidly
  

Možnosť realizácie električkových tratí pre nové centrum mesta Bratislavy - časť 2
Ing. Matúš Korfant Ph.D.
doc.Ing. Tibor Schlosser CSc.
Dr.Ing. Peter Schlosser 


V podmienkach Bratislavy, ak chceme dosiahnuť zmenu správania sa ľudí pri preprave po ploche mesta, musí byť mestská hromadná doprava (MHD) segregovaná, pretože autobusová a trolejbusová doprava, ktorá využíva tú istú infraštruktúru cestnej dopravy, je súčasťou saturovaných tokov, s ktorými sú späté tvorby kolón a zápch. Z tohto dôvodu pre nové mestské centrum je jednoznačne prioritou riešiť mobilitu – prepravu nosným systémom MHD. Výhodou je, že v záväznej časti územného plánu je koľajová doprava vhodne definovaná. V tomto prípade zahŕňa ako klasickú infraštruktúru železnice, električkovú dráhu tak aj špeciálnu dráhu – v ďalekej budúcnosti podzemnú. Len ju treba stále doplňovať o nové úseky, ktoré sú ako technickými tak aj dopravno-inžinierskymi nástrojmi naštudované.

Klíčová slova: verejná hromadná doprava, električková doprava, dopravné modelovanie, deľba prepravnej práce
  

MÚK Vltavská a okolí – humanizace a zajištění prostupnosti 2015-2020
Ing.arch. Tomáš Cach 


Článek se věnuje tématu odstraňování bariér vytvořených v minulosti dopravní infrastrukturou pro automobilový provoz a zlepšování prostupnosti území v širším centru města. Na příkladu mimoúrovňové křižovatky v oblasti Vltavské u předpolí Hlávkova mostu na území městské části Praha 7 je specifikován problém a představeno vytvoření strategického analyticko-návrhového koncepčního materiálu, který byl v následujících pěti letech postupně naplněn a navržené úpravy uvedeny do provozu. Většina změn byla provedena jako testovací nízkorozpočtová opatření, pouze pomocí dopravně-organizačních úprav. Díky tomu mohou veřejnosti sloužit velmi brzy, v případě komplikací je lze snadno modifikovat a současně jsou vkladem pro budoucí cílové stavební řešení.

Klíčová slova: odstraňování bariér, zajištění prostupnosti, pěší pohyb, integrace cyklodopravy, nízkorozpočtové úpravy, dopravně-organizační opatření, zklidňování dopravy, MÚK Vltavská, Praha 7, Bubny-Zátory