Těšíme se na Vaši účast - registrace pro delegáty od začátku května

 Český národní komitét Světové silniční asociace PIARC

 

Současný Český národní komitét PIARC (ČNK) působí již víc jak půl století ve prospěch rozvoje silničního sektoru a profesního růstu silničních odborníků, jakož i popularizace výstupů z jejich odborných činností. Od šedesátých let minulého století komitét působí v rámci České silniční společnosti (do roku 1993 známé jako Československá silniční společnost). ČNK sdružuje přední odborníky, kteří pracují v silničním sektoru, ve vládních a veřejných organizacích, na technických univerzitách, ve výzkumných ústavech, a také projektanty a konzultanty inženýrských staveb, podnikatele v oboru stavby pozemních komunikací, odborné firmy a jiné instituce.

Český národní komitét, působící od roku 1993 jako jeden ze dvou nástupců Československého národního komitétu založeného v roce 1932, jenž se řadil k nejstarším národním komitétům AIPCR/PIARC, upřímně přivítal příležitost nabídnutou Světovou silniční asociací PIARC k prezentaci svých aktivit v periodiku této asociace. Po činnostech řady národních komitétů, které byly dosud publikovány v rubrice „Fórum národních komitétů“ v časopise Routes/Roads, se ČNK představuje jako první ze středoevropských komitétů PIARC. Českou republiku a sídlo ČNK najdeme v srdci Evropy. Díky rozloze 78 900 km² a počtu obyvatel ve výši 10,5 miliónu se Česká republika řadí mezi malé státy; v zemi je 55 700 km silnic a 1060 km dálnic.

V šedesátých letech 20. století, kdy Československo prožívalo krátké období uvolnění, kdy vrcholovou správu silnic převzalo ministerstvo dopravy, byly v oboru silnic patrny významné akce. Brzy byla zřízena Kancelář státního silničního plánu a o několik let později Středisko pro rozvoj silnic a dálnic. V tomto období, po přestávce dlouhé 26 let, byla znovu zahájena výstavba dálniční sítě a bylo zřízeno Ředitelství dálnic. Aktivisté a podporovatelé ČNK přicházeli převážně ze zmíněných organizací.

Šedesátá léta jsou také připomínána jako období příprav XIV. světového silničního kongresu PIARC, který se konal v hlavním městě Československa Praze v roce 1971. Kongresu se zúčastnilo více jak 2000 silničních odborníků. Pražský světový kongres byl, díky nadšení a činnostem několika expertů asociace PIARC, stovek československých specialistů a dobrovolníků, jakož i členů ČNK, úspěšný; poděkování za zdar akce patří především panu profesorovi Špůrkovi, členu Výkonného výboru PIARC a vedoucímu československých delegací na světových kongresech PIARC konaných v Rio de Janeiro, Římě a Tokiu. Profesor Špůrek byl také presidentem XIV. světového silničního kongresu v Praze a členem delegací PIARC na kongresech konaných v Mexico City a ve Vídni; byl předsedou Československé silniční společnosti. Krátce po pražském kongresu se pan profesor stal doživotním a v roce 1976 čestným členem PIARC. Mnozí čeští silniční odborníci si profesora Špůrka dodnes připomínají jako neúnavného bojovníka za rozvoj silničního sektoru a také jako vzácného člověka.

Posláním a účelem činností Českého národního komitétu je zvyšování profesionálních znalostí členů komitétu a partnerů, jakož i zvyšování úrovně mezinárodní spolupráce a výměny know-how. Pro dosažení vytčených cílů ČNK zdůrazňuje efektivní účast v programech a akcích organizovaných technickými výbory PIARC. Členové Českého národního komitétu spolupracují trvale a důsledně s Českou silniční společností (ČSS), s odbornou společností sdružující na dvacet tisíc silničních specialistů. Předseda ČNK je současně členem Rady ČSS a jejího předsednictva. Funkce prvního delegáta je tradičně rezervována pro náměstka ministra dopravy.

V současnosti není Česká republika zapojena do žádného řídícího orgánu PIARC. Nicméně, počet 32 českých odborníků působících v technických výborech, potvrzuje připravenost ČNK k širší spolupráci a výměnám specialistů na vysoké úrovni. Z celkového počtu pracuje 19 českých expertů jako členové a 13 specialistů jako dopisující členové příslušných výborů. Tito experti pravidelně podávají komitétu zprávy o činnosti a rovněž informují o výsledcích řešení strategických témat docílených v obdobích mezi světovými kongresy. Závažné informace jsou prezentovány na odborných akcích pořádaných ČNK a na výročních konferencích.

Pro zvýšení profesionálních znalostí silničních odborníků a silnicím příbuzných organizací Český národní komitét každoročně pořádá symposia, semináře a oblastní konference, a také akce s mezinárodní účastí. Dobrým příkladem je regionální konference o asfaltových vozovkách, které se pravidelně účastní domácí odborníci i experti ze sousedních zemí. Úsilí ČNK je rovněž zaměřeno na pořádání akcí, které se týkají dalších segmentů oboru, jakými je aplikace nových metod měření charakteristik silnice, rozvoj cementobetonových vozovek, geotechniky, zemních prací a odvodnění, silničních mostů a tunelů, jakož i dopravního inženýrství, sčítání dopravy, prací na silnicích a bezpečnosti provozu. Každoročně, na podzim, se ČNK stává hlavním spoluorganizátorem příprav ročních silničních konferencí, které jsou platformou pro odborné diskuze a pro vyhledávání řešení daných otázek silničního sektoru a jeho rozvoje. Konferencí a doprovodných výstav se obvykle účastní více jak tisíc odborníků a několik desítek odborných podniků. Roční konference se vždy konají pod záštitou ministra dopravy a jsou váženou a vyhledávanou odbornou i společenskou událostí. ČNK se v uplynulé dekádě podílel na přípravě a průběhu mezinárodních veletrhů Roadware, které se, zpravidla za účasti šesti desítek firem a tří tisícovek návštěvníků, konaly vždy na jaře v Praze, Tyto veletrhy byly pro firmy příležitostí k prezentaci výrobků a služeb; doplňkem k programu veletrhů byla řada přednášek a seminářů připravených Českým národním komitétem.

V rámci ČNK a ČSS v současnosti pracuje devět odborných sekcí. Jejich činnosti jsou považovány za základ činností obou organizací. ČNK trvale usiluje o směrování jejich tematických cílů na širokou komunikaci s předmětem činnosti, akcemi a úsilím technických výborů PIARC. Výsledky činností některých odborných sekcí, tj. sekce pro vozovky, silniční tunely, či dopravní inženýrství a bezpečnost silničního provozu, jsou velmi vítány; sekce pro terminologii aktivně přispěla k dokončení prací na české verzi terminologického slovníku PIARC. U všech sekcí je trvalý zájem a pochopení pro plnění Strategického plánu PIARC, jakož i o přípravu národních zpráv pro světové silniční kongresy. V souvislosti s dlouholetou činností v ČNK a silničním hospodářství (a často s ohledem na životní jubileum) byly desítky českých odborníků oceněny medailí profesora Špůrka; ocenění byla předávána ministrem dopravy a předsedou ČNK a ČSS; dlouholetým předsedou ČSS byl profesor František Lehovec.

Český národní komitét se účastní světových silničních kongresů jak přípravou a podáním technických zpráv, tak i vysláním oficiálních delegací. Mnozí naši odborníci si stále připomínají XVI. světový silniční kongres konaný – navzdory vlažné podpoře tehdejších vládních míst – v Praze. Od roku 1971, vždy krátce po konání světového kongresu, ČNK pořádá konferenci pod názvem „Přínosy kongresu“, na které jsou, za účasti stovek odborníků, předneseny přednášky připravené českými a slovenskými účastníky jednání a diskuzí na předmětném kongresu. Spolupráce mezi českými a slovenskými odborníky je trvalá a stále efektivní, stejně jako spolupráce obou národních komitétů a obou silničních společností. Výhodou při spolupráci a profesionálních stycích je nejen dlouhá tradice, ale také blízkost a vzájemná srozumitelnost češtiny a slovenštiny.

Před lety ustavil ČNK pracovní skupinu pro přípravu návrhu na pozvání XXV. světového silničního kongresu PIARC v roce 2015 do Prahy. Pozvání bylo podáno, avšak zasedání Rady PIARC konané v říjnu 2010 toto pozvání nepřijalo. ČNK však neztrácí elán a hodlá podat návrh na pozvání kongresu do Prahy v patřičném čase.

Velká pozornost je trvale věnována vydavatelské činnosti ČNK. Jde o četné dokumenty zaměřené na výsledky různých technických setkání a silničních výstav a katalogů. Francouzská a anglická verze terminologického slovníku PIARC byly již v minulosti doplněny o němčinu a následně byla slovník přeložen i do češtiny a slovenštiny. V současnosti je slovník k dispozici nejen v tištěné formě, ale i v elektronickém formátu. Díky práci Komise PIARC pro terminologii a činnostem odborných sekcí a pracovních skupin je aktualizovaná verze slovníku k dispozici všem. ČNK aktivně přispívá České silniční společnosti při vydávání odborného měsíčníku Silniční obzor. Tento časopis publikuje odborné články zaměřené na stavbu a údržbu silnic, dálnic, městských okruhů a magistrál, jakož i na letištní plochy, mosty a tunely a dopravní inženýrství. Jedno číslo v každém ročníku periodika je věnováno článkům z oboru bezpečnosti silničního provozu. Časopis je vydáván v češtině, má řadu článků ve slovenštině a přehled obsahu v angličtině a němčině; všechny odborné články jsou lektorovány a opatřeny anotacemi v českém/slovenském a anglickém jazyku. Silniční obzor má předplatitele v České republice a ve Slovenské republice. Čtyřikrát za rok nabízí více stránkový přehled nového čísla periodika Routes/Roads.

Vážený pane Malléjacq,
Dovolte, abych Vám poslal srdečné pozdravy z Prahy. Doufám, že se Vám a Vašemu týmu daří dobře.
V příloze Vám posílám článek o českém národním komitétu PIARC, který byl vypracován malou pracovní skupinou a přeložen do angličtiny vlastními silami. Bude-li třeba, neváhejte, prosím, provést v angličtině změny a/nebo opravy. Předem děkuji, pokud tak učiníte.
Uvítám uveřejnění článku objeví v nejbližším čísle čtvrtletníku Routes/Roads.

Upřímně Váš
Václav Neuvirt,
předseda Českého národního komitétu PIARC