ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 4/2019

Silniční obzor 4/2019

Dubnové číslo Silničního obzoru vám přináší tyto články a informace:


Články

Jak závažné je zhoršení nehodovosti v roce 2018?
J. Mikulík

V roce 2018 došlo k výraznému zvýšení těžkých následků nehod oproti roku 2017. Počet usmrcených stoupl o závažných 13 % a počet těžce zraněných o 5 %. Přerušil se tím několikaletý slibný pokles zejména  smrtelných nehod. Článek se zabývá hlavními souvislostmi nehod v dlouhodobějším kontextu a analyzuje kritické oblasti bezpečnosti na našich silnicích. Rovněž porovnává dlouhodobější vývoj z hlediska druhů komunikací, regionů a dílčích cílů..

In 2018, the serious road accidents consequences increased significantly compared to 2017. The number of fatalities increased by 13 percent and that of seriously injured by 5 percent. The several years lasting promising above all fatalities decline was thus interrupted. The article deals with the main long lasting contexts of accidents and analyses critical areas of safety on our roads. It also assesses the long-term development in terms of road type, region and further targets.

Jak ovlivňuje Zákon o zadávání veřejných zakázek bezpečnost silničního provozu?
L. Nekula

V České republice se stále nedaří naplňovat cíle stanovené Národní strategií bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) na roky 2011-2020. Počet úmrtí a těžkých zranění sice díky stále bezpečnějším vozidlům v minulých letech mírně klesal, ale celkový počet dopravních nehod naopak rychle stoupá. V roce 2018 opět počet usmrcených nebo těžce zraněných osob výrazně vzrostl. Jednou z nezanedbatelných příčin nárůstu dopravních nehod a jejich následků je v ČR stav povrchových vlastností vozovek. Od doby platnosti Zákona o veřejných zakázkách, kdy hlavním kritériem je nabízená cena, se snížila kvalita nových povrchů zejména na silnicích nižších tříd, a hlavně kvalita jejich údržby a oprav.

In the Czech Republic, the targets set up in the National Road Traffic Safety Strategy for the 2011 – 2020 period still fail in becoming successful. Although the number of fatalities and serious injuries has declined slightly in recent years, the number of road traffic accidents is increasing rapidly. In 2018, the number of fatalities or seriously injured persons increased significantly. One of the not neglectable causes of road traffic accidents number enhancement and their consequences is the state of pavement surfaces and their characteristics. Since the Law on Public Procurement validity, as to which the offered price is the main criterion, the quality of new surfaces – namely of those at lower-class roads – has decreased  generally and in cases of their maintenance and repair works especially.

Poznatky řešitelů z provedených bezpečnostních inspekci na železničních přejezdech ve Středočeském kraji
J. Kácovský, K. Kocián, J. Kocourek

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní poskytla Středočeskému kraji seznam 50 nebezpečných železničních přejezdů, na kterých byla provedena bezpečnostní inspekce. Článek se soustředí zejména na doporučená systematická opatření nejrizikovějších přejezdů, která byla konfrontována s praxí (SŽDC a KSÚS).

The Faculty of Transportation Sciences of the Czech Technical University in Prague provided a list of 50 dangerous railway crossings on which a safety inspection was carried out. The list was provided to the Central Bohemia Region. The article is focused mainly on recommended systematic measures of the most risky railway crossings which were discussed with practice (the Operation and Organization of Rail Transport and the Regional Road Administration and Maintenance).

 

Modernizace průtahu silnice I/26 obcí Chotěšov podle zásad TP 145, A. Ondovčáková

Úpravy na průtahu silnice I. třídy obcí Chotěšov byly primárně vyvolány špatným technickým stavem vozovky, investor spolu s obcí je však využil také k provedení stavebních opatření směřujících ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu v souladu se zásadami TP 145. Na obou stranách obce jsou postaveny vjezdové brány, upraveny byly autobusové zastávky, přechody pro chodce a místa pro přecházení s dělicími ostrůvky, levé odbočovací pruhy a parkovací pruhy. Stavba je příkladem aplikace principů bezpečného utváření průtahů obcemi na silně zatížené silnici I. třídy.

The first-class road I/26 section at Chotěšov reconstruction was primarily called up by the poor state of the pavement. The road management in collaboration with the municipality has decided to combine the reconstruction work with carrying out the measures for a traffic calming and for enhancement of road traffic safety in compliance with the TP 145 rules. New gateways were constructed at both sides of the town, bus stops were modified as well as pedestrian crossings  and places with parting traffic islands, left branching off and parking lanes. The reconstruction appears an example of principle application to a safe through section of a heavy loaded first-class road.

Několik poznámek k novelizované ČSN 73 6101
M. Vafek

Silniční technické normy by měly zajišťovat bezpečnost silničního provozu. Dle mého názoru u novelizované normy ČSN 73 6101“Projektování silnic a dálnic“ bezpečné utváření pozemních komunikací – vytvoření tzv. odpouštějících komunikací není zajištěno.

The road ttraffic safety should be ensured by road technical standards. As to the author of the paper safe road construction in accordance with the amended Czech Standard ČSN 73 6101 (Designing of Roads and Motorways) which makes creation of “forgiving“ roads possible is not ensured.

Rubriky

Informace

  • Začínáme vylepšovat stav silnic - soutěžení na nejnižší cenu ale přináší státu ekonomické ztráty

Z historie

  • Výskum a vývoj materiálov a technológií v cestnom staviteľstve v rokoch 1960 až 2000 - 1. časť

Zprávy ŘSD

  • Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D3 v úseku Úsilné-Hodějovice

Vzpomínáme

  • Odešel Ing. Jiří Smolík


 

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství