ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 3/2019

Silniční obzor 3/2019

Březnové číslo Silničního obzoru vám přináší tyto články a informace:


Články

Řešení optických clon pro zamezení vjezdu nadměrných vozidel do tunelu
J. Svoboda

Vzhledem k častému výskytu mimořádných událostí, způsobených vjezdem nadměrných vozidel do tunelové stavby, je vždy před tunely instalován systém, který zabraňuje vjezdu těchto vozidel do tunelu. Jedná se o kombinaci dopravního značení, elektronického měření výšky vozidel a mechanických zábran - tzv. optických clon. Tyto clony mají řidiče upozornit na nadměrnou výšku jeho vozidla, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků provozu. S ohledem na negativní zkušenosti se stávajícími typy optických clon vznikl pilotní projekt na vypracování nového systému těchto clon. Součástí projektu byly i materiálové průkazní zkoušky a odzkoušení prototypu na vybraném portálu dopravního značení na stavbě Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Cílem zkoušek bylo ověřit předpokládané vlastnosti optických clon v podmínkách měnících se teplot a při střetu s vozidlem. Nárazové zkoušky nového systému optických clon byly ještě před jeho instalací nad komunikaci prováděny ve spolupráci s Vojenským zkušebním ústavem. Náraz vozidla byl simulován výstřelem projektilu ze vzduchového děla. Systém byl nainstalován zkušebně na podzim roku 2017 a je pravidelně kontrolován. Zcela neplánovaný skutečný CRASH TEST proběhl dne 14. 12. 2018 na portálu optické clony č. 24, který je umístěn před portálem tunelu Komořany.

In view of repeated exceptional events caused by excessive lorries approaching tunnels there are systems hindering those vehicles approach installed in front of the tunnel. The question is a combination of traffic signing, the height of  lorry electronic measurement and mechanical precautions – so called optical barrier. Through these barriers the drivers should be informed about the excessive height of their lorry without exposure to danger concerning other traffic participants. In view of bad experience pertaining to existing optical barriers a pilot project concerning a new barrier system has been developed. As a part of the project proofs of material qualification were made during the Prague Ring Road construction. The aim of this testing was to verify the optical barriers anticipated characteristics under conditions of changeable temperatures and that in case of collision with a vehicle. Collision tests were executed in collaboration with the Military Research Institute. The experimental test of the system was installed in autumn 2017 and since has been checked regularly. The real crash test happened in December 2018 at  the traffic signing gantry support in front of the Komořany tunnel.

Rekonstrukce tunelu Valík D5
M. Novák

METROPROJEKT Praha, a. s., řeší úpravu stávajícího a doplnění nového technologického vybavení tunelu Valík a úpravu některých zařízení nacházejících se v úsecích dálnice D5 místně a funkčně navazujících na technologické vybavení tunelu Valík. Délka severní trouby tunelu je 390 m a jižní trouby 380 m. Šířky mezi obrubníky jsou 11,5 m, celkové světlé výšky cca 8,16 m (ve vrcholu klenby), situovanými vedle sebe bez horninového mezipilíře. V rámci úprav stávajících zařízení se jedná buď o kompletní náhradu, částečnou úpravu, nebo o jejich zrušení.  Hlavním důvodem uvedených úprav je značné fyzické opotřebení některých zařízení a také potřeba rekategorizace spočívající v začlenění tunelu Valík z bezpečnostní kategorie TA do kategorie TC v návaznosti na změnu ČSN 73 7507 a změnu TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací. Souběžně s výše popsanými úpravami technických zařízení bude probíhat sanace poškozených částí ostění tunelu.

The modification of existing and the complement of new technological equipment of the Valík tunnel as well as modification of furnishing in the D5 motorway section linking up with the Valík technological euipment form the new joint-stock company Metrostav task. The length of the northern tunnel is 390m and that of the southern 380 m, the clear height is 8.16m. In the modification work frame either complete replacement of equipment or a partial one, or equipment putting out can be found.. The main reason for modification form substantial wearing out of several facilities and also the need of new categorization of the tunnel.  The safety category of Valík was changed from TA to category TC in compliance with the Czech Standard ČSN 73 7507 amendment and that of T9 98 Technological Equipment in Road Tunnels. Parallely with the above described equipment modification  rehabilitation of          damaged tunnel lining parts will be done.

Budoucnost dopravního stavitelství je ve spolupráci a digitalizaci – jak ale vybereme toho nejlepšího zhotovitele dopravních staveb?
Z. Hořelica, O. Mertlová, I. Vykydal, P. Jelínek, R. Novotný, J. Plachetská, L. Klee

Článek se zabývá možnostmi zadávání veřejných zakázek na základě nejlepšího poměru nabídkové ceny a kvality, které nabízí Metodika pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek u veřejných zakázek na služby a stavební práce. Metodika byla zpracována jako dílčí výsledek jedné z aktivit Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) uskutečňované v rámci společné strategie pro dopravní infrastrukturu, jejímž cílem je zvýšení efektivity vynaložených finančních prostředků při realizaci kvalitní a moderní dopravní infrastruktury za rozumnou cenu.

The article deals with public procurement potentiality based on best value to quality ratio as shown in the Methodology for Evaluating the Economic Advantage of Bids for Public Procurement of Services and Construction Works. The methodology has been prepared as a partial outcome of a State Transport Infrastructure Fund activity materialized in the frame of common transport infrastructure strategy, the aim of which is the efficiency enhancement of funds spent within high-quality and modern road infrastructure constructions and all that at reasonable prices.

PPP  projekt D4R7 – súčasť nultého obchvatu mesta Bratislava
Ľ. Naď, V. Chomová,  J. V. Candel

Projekt PPP D4R7 v celkovej dĺžke takmer 60 km (z toho 27 km diaľnice D4 a 32 km rýchlostnej cesty R7) je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom. Jeho trasa vedie rovinatým, teda geograficky jednoduchším územím. Má však charakter „mestského okruhu“ s viacerými náročnými križovatkami a prechádza aj územím so zvýšenou environmentálnou ochranou európskeho významu (Natura 2000). 95 % trasy sa nachádza na násypoch. Aj s cieľom zníženia záberu pozemkov sú v trase využívané vystužené zemné konštrukcie so zvislými fasádnymi stenami namiesto svahov. Je tu 116 mostov, vrátane 3 km dlhého dunajského súmostia. Technické riešenia všetkých takmer 1100 stavebných objektov prešli viac-kriteriálnou optimalizáciou.

The D4R7 PPP project with its total length of nearly 60 km (including 27 km of D4 motorway and 32 km of R7 expressway) is currently the largest ongoing infrastructure project. Its route leads through a flat geographically plain area. However, in view of its location it appears as a City Ring section with numerous complex junctions. It passes through an area with heightened environmental protection of European significance (Natura 2000). Some 95% of the route are located on embankments. In order to reduce land occupation extent reinforced soil structures with vertical facade walls are used instead of slopes in free route. In the project there are 116 bridges also including the 3 km long Danube Bridge. Almost all of 1,100 building objects passed a multi-criteria optimisation.

Zimní údržba pozemních komunikací
J. Kleprlík

Článek je zaměřen na problematiku zimní údržby pozemních komunikací. Na jednom místě shrnuje právní předpisy, které upravují zimní údržbu. Předkládá možnosti optimalizace zimní údržby a jejich omezující podmínky. Uvádí způsoby jak zvýšit informovanost o průběhu zimní údržby pro dispečera a především jak zvýšit tuto informovanost pro účastníky silničního provozu.

The article is focused on winter road maintenance tasks. In a condense form legal provisions and regulations concerning winter maintenance are shown. Potentialities of winter maintenance and accompanied constraints are presented. Ways of awareness of winter maintenance course towards dispatchers enhancement and, before all, the awareness to road traffic participants enhancement are introduced.

Zajištění zimní služby silnic a dálnic ČR – obecná fakta
K. Melcher

Způsob provádění zimní služby na komunikacích je velice často „vděčným“ podnětem k širokým diskusím. Obecná diskuse, převážně zaměřená emotivně, je zejména sdělovacími prostředky nasměrována především na neustálou kritiku silničních správců. Kritika je většinou vyslovována bez uvážení a pochopení širších souvislostí a ovlivňujících faktorů vstupujících do průběhu organizace zimní služby. Proto je nutné popsat tematiku zimní služby v poněkud širším měřítku se záměrem vystihnout některé základní skutečnosti zbavené  dříve vybudovaných iluzí.
Pro zajímavost a hlavně obecnou  informovanost o dané problematice je v článku uvedena i stručná historie vývoje organizace zimní údržby komunikací v ČR od začátku devadesátých let, kdy se v naší republice začaly plošně uplatňovat zahraniční zkušenosti a výsledky dlouholetých výzkumů zejména ze sousedního Německa.


Ways of road winter maintenance performance often form a basis to long-lasting discussions. Discussions in general and emotial ones thanks to media are often streamed to  road management criticism. Basic circumstances and factors influencing the winter maintenance course are often not duly appraised. It therefore seems significant to describe the winter maintenance course in a broader scale with the intention to give a true picture of basic facts cleared of former values.
In the article a brief history of winter road maintenance set-up development in the Czech Republic is shown. The period from the beginning of ninenties, when experience from abroad started its area implementation and outcomes of many-year research, mainly from Germany, is presented.     
 

Rubriky

Informace

  • 24. betonářské dny 2018
  • 24. mezinárodní sympozium Mosty 2019

Ze zahraničí

  • Dopravné tunely vo výstavbe na Slovensku
  • Zahájení provozu v tunelu v Seattlu

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství