ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 2/2019

Silniční obzor 2/2019

Únorové číslo Silničního obzoru vám přináší tyto články a informace:


Články

Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu pomocí semi-automatických metod
J. Trejbal, V. Nežerka, J. Valentin, T. Valentová

Mezifázová interakce asfaltu a kameniva znatelně ovlivňuje vlastnosti asfaltových směsí. Nejčastěji se hodnotí subjektivně kvantifikací asfaltovým pojivem obalených a obnažených zrn kameniva. Takové hodnocení je ovšem subjektivní a může být nepřesné kvůli různému měřítku pozorovatelů. Proto je cílem nahrazovat je semi-automatickými metodami, které vycházejí z fotografií kameniva obaleného asfaltovým pojivem, jak se používá při zkoušce přilnavosti dle ČSN 73 6161. Tyto metody analýz digitálních snímků většinou fungují na bázi určování stupňů šedi. Vychází z předpokladu, že černá náleží pojivu, zatímco světlejší odstíny obnaženému kamenivu. Lesklé pojivo však odráží světlo, v důsledku čehož se na asfaltem pokrytém povrchu četně vyskytují světlé regiony. Sebelepší algoritmus je nedokáže rozpoznat a patřičně zatřídit. Zmíněné nedostatky mohou být zcela eliminovány použitím algoritmu hodnocení lokální entropie snímku. Princip je založen na rozlišování textury povrchu. Vychází z předpokladu, že hladký povrch náleží pojivu, zatímco hrubý kamenivu. Tento článek srovnává všechny zmíněné metody a dokazuje, že hodnocení entropie snímků je v současnosti nejefektivnější a přináší nejpřesnější výsledky.

An interphase interaction of bitumen and aggregate strongly influences properties of asphalt mixtures. The standard approach to assess this property is based on a subjective and therefore inaccurate quantification of coated and stripped grains of aggregate. In order to eliminate the inaccuracy, semi-automatic methods assessing images of asphalt mixtures can be used. Their principle is mostly based on identification of areas brighter than dark bituminous binder. However, bright spots also appear within bitumen due to light reflections causing local over-exposition on the bitumen surface, which leads to underestimation of the bitumen cover. To overcome this issue, a local entropy calculation as a measure of texture can be applied. It is assumed, that the areas with high entropy belong to aggregate while low entropy areas represent the bituminous matrix. This paper compares all of the mentioned approaches and demonstrates that the assessment based on the local entropy calculation is efficient and provides the most accurate results.

Chování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakteristik (tuhosti)
J. Valentin, A. Kotoušová

Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti se v České republice používají již téměř 20 let. Jedná se o asfaltovou směs, která si nalezla primárně uplatnění v horní podkladní vrstvě, ačkoli v zahraničí není výjimkou její použití i v ložní vrstvě, kde by s ohledem k vysoké tuhosti měla obdobný význam jako ve vrstvě podkladní. Naopak podceňovaným aspektem zůstává větší důraz na znalost únavového chování. Tento aspekt je o to významnější o co více máme snahu tyto směsi navrhovat s tuhostmi, které převyšují mnohdy i 13.000 MPa. Článek se věnuje poznatkům většího sběru dat o hodnotách laboratorně stanovené tuhosti a o dalším vývoji této charakteristiky v závislosti na stárnutí asfaltové směsi (asfaltového pojiva ve směsi). Zavádí v této souvislosti poměrový ukazatel indexu stárnutí, věnuje pozornost teplotní citlivosti díky provedení stanovení modulu tuhosti v intervalu 0 °C až 40 °C a s ohledem k rozsahu provedených měření vymezuje některé statistické ukazatele související s teplotní citlivostí. Článek představuje první část provedených měření, která jsou následně doplněna o obdobnou analýzu odolnosti asfaltové směsi proti šíření trhliny.

In the Czech Republic, the ashalt mixtures with high stiffness modulus have been used for almost 20 years. These mixtures have been used in upper road foundation layers, however, in abroad they are used in binder courses as well considering their high stiffness. On the other hand laying stronger emphasis on fatique behaviour knowledge remains as an undervaluated aspect. Its sence is rising in relation to rising effort in designing mixtures with high stiffness exceeding many times even 13,000 MPa. The article deals with findings of a broad data collection concerning stiffness determined in laboratories as well as this characteristics further development in relation to asphalt mixture ageing. In this connection ageing index indicator was introduced; attention was paid to temperature sensitivity thanks to determination of stiffness modulus in the range of 0° to 40° C and in view the number of measurements done several statistical indicators connected with temperature sensitivity were delimitated. The article presents the first part of measurements done. These measurements are to be completed by a similar analysis of asphalt mixture resistance against crack enlargement.

Vplyv textúry povrchu vozovky na jej bezpečnosť
J. Čelko,  M. Kováč, K. Chovancová

Prevádzková spôsobilosť vozovky je definovaná ako súhrn vlastností, ktoré zabezpečujú bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel. Súhrn uvedených vlastností zahrňuje premenné aj nepremenné parametre vozovky, pričom drsnosť vozovky ako parameter odporu voči šmyku má zásadný vplyv na bezpečnosť. Príspevok sa zaoberá mikro aj makrotextúrou povrchu vozovky a zhodnotením ich vplyvu na bezpečnosť jazdy vozidla. Táto je sledovaná na základe dĺžky brzdnej dráhy a brzdného spomalenia vozidla pri rovnakých rýchlostiach na rôznych typoch povrchu vozovky. Merania textúry, merania brzdných charakteristík a vyhodnotenie meraní bolo realizované na viacerých pokusných úsekoch ciest.

The pavement operating competence is defined as a summary of properties securing safe, fluent, fast and efficient travel of motorized vehicles. This summary covers both variable and constant pavement parameters; the pavement roughness as the resistance  parameter against skidding forms the fundamental impact on safety. The paper deals with both road surface microtexture and macrotexture and evaluation of their influence on travel safety. Safety is evaluated in accordance with the braking distance length and the braking vehicle slow down at the same speed but different road surfaces. The measurements of the texture and that of braking characteristics as well as the measuremnts evalauation was done at many  experimental road sections.

Rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni
M. Havlík,  T. Vodička, O. Vohradský

Článek se věnuje problematice přípravy a provádění rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni. Jedná se o most, který má zásadní význam pro dopravu ve městě. Přípravě rekonstrukce byla věnována velká pozornost, zejména vlivu stavby na dopravu ve městě, ale i optimalizaci technického řešení. Problémem přípravy byl i nedostatek podkladů k tomuto mostu, kdy se nedochovala v podstatě žádná dokumentace z doby výstavby.

The article deals with tasks concerning the preparation and execution of the General Patton Bridge in Plzeň (Pilsen) reconstruction. This bridge is of fundamental significance for the city traffic. At the reconstruction preparatory phase a great attention was paid to the reconstruction work impact on the traffic and to the technical solution optimisation.The lack of bridge early construction documents formed a serious obstacle of all reconstruction phases.

Neoprávněné vstupy osob do prostoru dráhy jako důsledek nerespektování zákona nebo nerespektování přirozených pěších vazeb?
P. Skládaná, P. Skládaný, I. Dostál, P. Tučka

 V České republice každoročně zemře na železniční síti mimo přejezdy okolo 200 chodců po střetu s drážním vozidlem, zpravidla v důsledku pohybu po nelegální zkratce přes koleje. Toto rizikové jednání je zcela běžné a místa, kde k tzv. železničnímu trespassingu dochází, lze rozčlenit podle charakteru nezákonného chování do několika kategorií: stanice a zastávky, každodenní zkratky mimo stanice a zastávky, turistické stezky a rekreační oblasti, cíle zájmových skupin a místa setkávání a pobytu – nepočítáme-li přestupky chodců v rámci železničních přejezdů. Průzkumy širších vztahů prokázaly, že zejména u prvních dvou kategorií vzniká masivní trespassing následkem přerušení přirozených pěších vazeb bariérou dráhy (případně i vytvoření nových vazeb důsledkem nepromyšleného plánování) bez zajištění adekvátní možnosti legálního přecházení. Výskyt neoprávněného vstupu chodců do prostoru dráhy lze často efektivně řešit pomocí široké nabídky stavebních, technických, organizačních a vzdělávacích opatření. 

In the Czech Republic, about 200 pedestrians die every year within railway net (level crossings are not included) after train-person crash, usually resulting from the use of illegal shortcut. This risky behaviour is very common, and localities where it takes place can be divided, according to the character of the trespassing, into several categories: Stops and stations, shortcuts of everyday use apart from stops and stations, touristic paths and recreational areas, places of interest, places of meeting or lodging - if the offences at level crossings are not taken into account. The exploration of broader geographical relations proved that namely at first two categories, massive railway trespassing outgrowths from cutting of natural pedestrian connections by the barrier of the railway (possibly also creation of new links by incoherent planning) without provision of adequate possibility of legal crossing.  The occurrence of railway trespassing can often be effectively solved with help of wide array of physical, technological, organizational or educational measures.

Rubriky

Z historie

  • Zahájenie výstavby diaľnic v Československu - 2- časť

 

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství