ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 1/2019

Silniční obzor 1/2019

Lednové číslo Silničního obzoru vám přináší tyto články a informace:


Články

Několik poznámek k vyztuženým zemním konstrukcím geosyntetiky
F. Kresta

Vyztužené zemní konstrukce geosyntetiky patří již více než 20 let ke standardním konstrukcím, se kterými se setkáváme na stavbách nejen pozemních komunikací.  Český předpis TP 97, který se problematice používání geosytntetik v zemním tělese pozemních komunikací věnuje, patří k nejprogresivnějším z evropského i celosvětového hlediska. Příspěvek se věnuje třem částem z okruhu vyztužených zemních konstrukcí – protažení výztuží v čase a ověření creepových vlastností geosyntetik na základě měření protažení zabudovaných geomříží na stavbách, používání zemin upravených pojivy ve vyztužených zemních konstrukcích a používání geobuněk na stavbách. Prezentovány jsou některé zkušenosti z praxe a výsledky dlouhodobých měření na stavbách.

Earthworks reinforced by geosynthetics have belonged for more than 20 years to standard structures and appear in road construction as well. The Czech TP 97 specification pursuing the geosynthetics utilization in earthwork is one of the most progressive documents not only in the European but also in the world-wide point of view. The paper deals with three parts of the geosynthetics utilization – geogrids elongation in time due to creep, the use of soils treated by binders in reinforcing, and the  use of geocells in construction. Experience as gained through practical applications and long--time measurements of relevant constructions are shown.

 

Revízia Eurokódu 7 – prehľad najdôležitejších zmien
J. Frankovská

Európska normalizácia v geotechnike je veľmi intenzívna. Od roku 2015 sa pripravuje revízia európskej normy na navrhovanie geotechnických konštrukcií Eurokódu 7. Nová pracovná verzia Eurokódu 7 má zmenenú štruktúru, obsah jednotlivých častí, a tvorí sa aj nová časť Eurokód 7-3. V článku sú prezentované aktuálne informácie o pripravovaných zmenách, prerokovaných v pracovných skupinách technickej komisie CEN TC SC 7 Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Článok sa zameriava najmä na 2. časť Eurokódu 7 Prieskum horninového prostredia a informuje o vybraných kapitolách novej časti Eurokódu 7 Geotechnické konštrukcie spojených s dopravnými stavbami.

The European standardization in geotechnics is very intense. From 2015 on a revision of the European standard for geotechnical design Eurocode 7 is being prepared. The new Eurocode working draft has a changed structure regarding the individual parts content and a new Eurocode 7-3 part creation. Topical information on amendments as prepared and discussed by the technical committee CEN TC SC 7 Designing of Geotechnical Structures working groupes is presented. The article is focused on part 2 of the Eurocode 7 Ground Survey and informs about selected chapters of the Eurocode 7 new part Geotechnical Structures connected with Transport Structures.

Komentář k novým evropským normám v geotechnice vydaným v roce 2018
V. Herle

V roce 2018 vznikla řada nových evropských norem v geotechnice, některé dříve vydané evropské normy byly novelizovány. Stále se pracuje na Eurokódu 7, pro hlubinné zakládání žádné nové normy nebyly zpracovány, ale byly publikovány normy na zkoušení pilot a kotev. Významné je dokončení 12 základních norem na laboratorní zkoušky, vydání nových norem na terénní zkoušky, monitoring a zemní práce. Novelizovány byly důležité normy na pojmenování, popis a klasifikaci zemin a hornin, stejně jako norma na odběry vzorků zemin a vody.

Great numbers of new European geotechnical standards were prepared in 2018 and some earlier published European standards were amended. The Eurocode 7 has been worked out since; no new standards concerning deep foundation have been prepared, however new standards on piles and anchors testing have been published. Completion of twelve basic standards on laboratory testing is of importance as well as publication of new standards on field testing, monitoring and earthwork. Significant standards on designation, description and classification of soils and rocks as well as those on sampling of soil a water samples were amended.
 

Srovnání vlastností vybraných asfaltových pojiv
O. Dašek, P. Coufalík, T. Koudelka, P. Hýzl, J. Žák, J. Suda, P. Špaček, Z. Hegr

Druhá generace evropských norem řady EN 14023 specifikujících systém zkoušení asfaltových pojiv bude nově obsahovat pokyny k hodnocení funkčních vlastností, pomocí kterých bude možné hodnotit výkonnost a chování těchto pojiv. Vzhledem k tomu, že s funkčním zkoušením asfaltových pojiv, vyhodnocováním funkčního chování a interpretací výsledků je doposud shromážděno jen málo zkušeností, nebudou prozatím v souvisejících normách stanoveny požadavky s limitními hodnotami. Bude pouze předepsáno funkční zkoušky provádět a výsledky deklarovat. Předpokládá se, že další generace norem už bude obsahovat i požadavky na některé funkční vlastnosti. Aby bylo možné tyto požadavky do norem nastavit, je nutné nejprve získat s těmito zkouškami zkušenosti a zajistit významný datový soubor s výsledky těchto zkoušek na reálných asfaltových pojivech. Proto jsou veškeré práce spojené s hodnocením funkčního chování asfaltových pojiv přínosné. Tento článek popisuje výsledky probíhajícího projektu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Disipující asfaltové směsi, v jehož rámci bylo provedeno srovnání laboratorních vlastností vybraných druhů polymerem modifikovaných asfaltů, silničního asfaltu a asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem se zvýšenou viskozitou.

The second generation of the European EN 14023 standard series specifying the asphalt binder testing system will newly include giudelines for the performance properties evaluation  to enable the efficiency and behaviour of these binders assessment. The limit values requirements will not for the present be set into these standards due to the fact there is only a few experience on functional testing of asphalt binders, the functional behaviour evaluation and the results interpretation. Functional tests performation and declaration of results will be prescribed only. The next generation of standards is expected to already include some requirements on functional properties. In order to set these requirements into standards, gaining of experience with these tests and obtaining of significant data set of these tests on real asphalt binders results appear to be known all along. Therefore each work associated with the functional behaviour of asphalt binders assessment is beneficial. In this paper results of the Ministry of Industry and Trade ongoing project entitled Dissipating Asphalt Mixtures are described in the frame of which laboratory properties of selected polymer modified bitumen types, paving bitumen and highly viscous crumb rubber modified bitumen were compared.

Porovnanie klasifikácie pozdĺžnej nerovnosti podľa IRI v Slovenskej a Českej republike
P. Múčka

Článok uvádza spracovanie a porovnanie nameraných údajov výškových nerovností pozdĺžneho profilu vozovky ako funkciu horizontálnej polohy pozdĺžneho profilu. Pozdĺžna nerovnosť je charakterizovaná medzinárodným indexom nerovnosti IRI. Spracovali sa merania v jazdných pruhoch s dĺžkou vyše 12 000 km. Rozdiely sa vyhodnotili v závislosti na kategórii dopravného významu vozovky a umiestnení jazdného pruhu v jazdnom páse. Ukázali sa výrazné rozdiely v hodnotách IRI v závislosti na výbere pozdĺžneho profilu predovšetkým pre cesty I. a II. triedy. Porovnala sa metodika merania a limitné hodnoty používané pri hodnotení nerovnosti v Slovenskej a Českej republike. Porovnalo sa rozdelenie tej istej databázy vozoviek do klasifikačných stupňov IRI definovaných v slovenskej a českej metodike hodnotenia. Ukázali sa výraznejšie rozdiely pri zaradení do kategórie „nevyhovujúci stav“ a „havarijný stav“ pre cesty I. a II. triedy.

In the paper the processing and comparisons of the longitudinal pavement unevenness as a function of horizontal position of longitudinal profile measurements are presented. The longitudinal pavement unevenness is characterized by the International Roughness Index (IRI). Measurements in road lanes of the total length of more than 12,000 km were processed. Differences were evaluated in relation to the road traffic amounts, the road class and the lane location within the pavement. The IRI measurement methodology and limit values used in the Slovak Republic and in the Czech Republic were compared. Significant differences in IRI values were shown depending on profile selection especially at the 1st and 2nd class roads. Comparison of the same database splitting into IRI road classes in the Slovak Republic and that in the Czech Republic was made. Significant differencies were found in categories “unsatisfactory“ and “emergency“ at the 1st class and the 2nd class road nets.

Rubriky

Z historie

  • Zahájenie výstavby diaľnic v Československu

Zprávy ČSS

  • Plán odborných akcí pořádaných a spolupořádaných ČSS na rok 2019
  • Plán odborných podujatí SCS na rok 2019

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství