ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 12/2018

Silniční obzor 12/2018

Prosincové číslo Silničního obzoru vám přináší tyto články a informace:


Články

Reologické vlastnosti asfaltových pojiv
P. Coufalík

Cílem článku je přiblížit odborné veřejnosti vybrané statě disertační práce s názvem Reologické vlastnosti asfaltových pojiv. Jak název napovídá, zabývá se disertační práce  reologií asfaltových pojiv a změnou jejich vlastností v průběhu životnosti ve vozovce. V článku jsou popsány základní metody simulace laboratorního stárnutí asfaltového pojiva. V rámci dlouhodobého stárnutí je popsána a použita alternativní metoda stárnutí 3xRTFOT, pomocí níž lze simulovat změny vlastností asfaltového pojiva v průběhu životnosti asfaltové vozovky. Zároveň je uvedeno, že vhodným parametrem pro hodnocení je změna bodu měknutí po aplikaci stárnutí touto metodou. Z výsledků byly zjištěny výrazné rozdíly mezi jednotlivými silničními asfalty stejné gradace, které se projevují právě po simulaci dlouhodobého stárnutí. Bylo zjištěno, že náchylnější ke změnám vlastností v průběhu stárnutí jsou pojiva s vyšší obsahem asfalténů, což může být způsobeno přítomností visbreakingového zbytku v pojivu.

The aim of the article is to present representative passages of the dissertation entitled Rheological properties of asphalt binders. The dissertation deals with asphalt binders rheological properties and their changes in the course of the pavement  functional life. In the article main laboratory asphalt binders aging simulation methods are shown. In the long-term aging context the 3xRTFOT aging method is described by the means of which the asphalt binder properties in the above course can be simulated. A suitable evaluation parameter appears the softening point change after this aging method application. The results have shown significant differences among of the same gradation road bitumens; they appear mainly after the long-term aging simulation. It has been found that the binders with a higher asphaltenes content are less resistant to properties changes during aging; this may be due to the visbreaking residue presence in the binder.

Ověření validačních kritérií pro mostní zábradelní svodidlo s použitím numerické simulace
J. Drozda 

Disertační práce se zabývá problematikou numerické simulace nárazové zkoušky do mostního zábradelního svodidla a její validací. Práce analyzuje možnosti použití numerické simulace nárazových zkoušek jako případnou náhradu za časově i finančně náročné reálné zkoušky. K řešení disertační práce byly použity programy ANSYS, LS–DYNA a OptiSLang. Navržený validační postup pro mostní zábradelní svodidlo umožňuje stanovit míru shody mezi provedenou reálnou nárazovou zkouškou a její simulací.Na základě stanoveného validačního postupu byla validována simulace nárazové zkoušky TB11 pro mostní zábradelní svodidlo PZH/H3.

The dissertation deals with tasks concerning numerical simulation of vehicle parapet impact test and its validity. Possibilities of impact test numerical simulation as an occasional supply to time and finance demanding standard tests is shown. The ANSYS, LS-DYNA and OptiSLang programs have been used for the dissertation solution. The proposal validity method to vehicle parapet enables determination of the coincidence level between the standard impact test and its simulation. Based on validity method given the simulaton of the TB11 bridge vehicle parapet test PZH/H3 was valided.

Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ mimořádných i plánovaných dopravních omezení
J. Hanzl

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s disertační prací autora, která byla oceněna 3. místem v soutěži o nejlepší disertační práci v silničním stavitelství pořádané Českou silniční společností v roce 2018. Předmětem a hlavním cílem práce bylo nalezení obecného postupu na vyhledání optimální objízdné trasy pro uzavřený úsek páteřní komunikace. Následně byl zkonstruován obecně použitelný model založený na deterministickém způsobu hodnocení a oceňování úseků pozemních komunikací ležících na objízdných trasách tzv. impedancí (finančním ekvivalentem). Celková impedance trasy potom vychází z externalit jednak uživatelů pozemních komunikací (řidičů), jednak správců těchto komunikací v souvislosti s odkloněním veškerého provozu z páteřní komunikace vyšších intenzit dopravy.

The aim of this article is to inform about the author´s dissertation that was awarded the 3rd place in the best dissertation in road construction competition as organized by the Czech Road Society in 2018. The subject and the goal of the above dissertation were to find a general procedure in searching the optimal diversion route to the backbone road closed section. Subsequently a generally applicable model based on a deterministic evaluation way and on appraisement of road sections located on the diversion routes by the so-called impedance (financial equivalent) was prepared. The total impedance of the route is  based on externalities of both road users (drivers) and the road administrators in connection with all backbone road traffic with higher traffic volumes.

Možnosti zpřesnění naměřených dat plynoucí ze současného měření součinitele tření a podélných nerovností povrchu vozovky
J. Stryk, L. Nekula, P. Nekulová, I. Březina

Dosavadní přístup hodnocení povrchových vlastností vozovek je založen na samostatném měření a vyhodnocení protismykových vlastností, vyjádřených součinitelem tření a samostatném měření a vyhodnocení podélné nerovnosti, zpravidla vyjádřené parametrem IRI.
Příspěvek prezentuje přínosy, které přináší měření protismykových vlastností a podélných nerovností povrchu vozovky v rámci jednoho přejezdu měřicího vozidla. Uvedena jsou měřicí zařízení, která současné měření obou parametrů umožňují (české zařízení TRT, rakouský RoadSTAR a australský iSSAVe). Dále je uvedeno, jak mohou nerovnosti vozovky ovlivnit výsledky měření součinitele tření provedených za vysokých rychlostí.

The hitherto pavement surface properties evaluation is based on self-contained measurements and on skid resistance properties evaluation being expressed by the friction coefficient and on self-contained measurement and evaluation of longitudinal unevenness usually expressed by the IRI parameter.
In the article benefits of skid resistance and pavement surface longitudinal unevenness measurements within a single overrun of a measuring vehicle are shown. Measurring devices enabling simultaneous measurement of both parametres (Czech TRT device, Austrian RoadSTAR and Australian ISSAVe) are presented. Furthermore, it is demonstrated how the pavement unevenness may affect the friction coefficient measurement results when carried out at high speeds.

Obrusné asfaltové vrstvy se sníženou hlučností – přístup k hodnocení akustické charakteristiky
V. Křivánek, J. Valentin, P. Bureš – MÁME Z MINULA

Doprava v České republice, obdobně jako i v jiných vyspělých státech ve světě, představuje významný antropogenní jev ovlivňující kvalitu životního prostředí a život i zdraví člověka, a to jak z pozitivního, tak i z negativního úhlu pohledu. Z hlediska ochrany životního prostředí před hlukem ze silniční dopravy se jako velmi důležitá jeví podrobná znalost akustických charakteristik obrusných vrstev nových vozovek pozemních komunikací a jejich změna v průběhu následného užívání. Svou nezastupitelnou roli zde sehrává i přístup k pravidelné údržbě povrchu vozovky. Měření hlučnosti pomocí metody malé vzdálenosti (CPX, dle normy ISO 11819-2) se provádí na styku pneumatika/vozovka a je nezávislé na okolí pozemní komunikace i vlastním dopravním proudu, jeho složení a rychlosti. Umožňuje tak jednoduchým a rychlým způsobem porovnávat mezi sebou různé typy obrusných vrstev, vliv materiálového složení, vliv různého stáří a kvality, stejně jako vývoj akustických charakteristik v čase.

Similarly to other developed countries transport in the Czech Republic represents a significant anthropogenic phenomenon that has positive as well as negative effects on the quality of environment and human lives and health itself. Regarding the environmental protection against road traffic noise, detailed knowledge of acoustic characteristics of new pavement surfaces and their changes during regular pavement maintenance seems to be essential. A non-substitutable part has also the approach chosen from a number of regular maintenance of pavement surfaces procedures. The noise measurement by the use of the close proximity method (CPX, with ISO 11819-2 standard) is performed at the interface tyre/road and is independent to the road surroundings and the traffic flow including its composition and speed. This allows for a simple and fast way to compare various types of pavement wearing courses, for impact of selected material design, impact of various age and quality of surfacing, as well as time-related development of acoustic characteristics.

Rubriky

Zprávy AIPCR/PIARC

  • Třetí číslo letošního ročníku Routes/Roads - 1. část

Z historie

  • Vozovky v Československu v druhej polovici 20. storočia (druhá časť) - 3. diel

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství