ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST

Platforma pro diskusi a sdílení poznatků vědy v praxi silničního hospodářství

English English


Silniční obzor 11/2018

Silniční obzor 11/2018

Listopadové číslo Silničního obzoru vám přináší tyto články a informace:


Časopis k dispozici zde


Články

Příčiny poruch mostních konstrukcí na pozemních komunikacích
M. Komínek

Článek se zabývá palčivým aktuálním problémem, kterým je neuspokojivý technický stav našich mostů. Podává informaci o jejich současném stavu, rozebírá příčiny jejich poruch a uvádí příklady od nás i ze zahraničí. Snaží se popsat důvody a hledat východiska. Představuje principy celoživotního cyklu ve všech základních fázích života mostů, tedy ve fázi koncepce a přípravy, realizace i provozu a údržby. Na závěr definuje zásady možného řešení, které by mělo pomoci v nápravě současného stavu této důležité oblasti našeho stavebnictví.

The article deals with a pressing actual problem, namely with the unsaticfactory technical condition of bridges at the Czech road net. It provides information on the bridges actual state and analyses their defects and break-down causes also presenting examples from abroad. The author tries to describe reasons and corresponding ways out. In the article lifecycle principle of all bridge lifetime phases, i.e. from a bridge conception and preparation phase to construction, serving the road traffic up to mainteneance are shown. In conclusion the author defines principles of solutions which should contribute to actual state improvement.

Nosník T93 – 25 let existence
J. Peřina, P. Klimeš, J. Komanec, F. Kozel

Spřažené mostní konstrukce z prefabrikovaných nosníků T93 se používají již 25 let. Článek přibližuje historii, vývoj a příklady mostních konstrukcí. 

Composite  bridge constructions made of T93 beams have been used for 25 years. History, development and examples of bridges are described in this article.

 

Dálniční nadjezd na silnici E6.02 Flädie-Lund (SWE)
M. Sedmík, J. Jachan, M. Pekár, J. Mareček

Článek popisuje jak návrh a technické řešení dálničního nadjezdu na silnici E6.02 mezi městy Flädie a Lund přes mezistátní dálnici E6, tak i specifika a odlišnosti mostních konstrukcí ve Švédsku. Mostní objekt s nosným systémem tvořeným spojitou ocelobetonovou trámovou konstrukcí je navržen jako semi-integrální dvoupolová konstrukce s rozpětím polí 32,0 + 29,0 m.

This paper describes the design and the technical soiution of the motorway overpass at the road E6.02 section between the Flädie and Lund cities as well as specifics and dissimilarities of bridge construction in Sweden when compared with that in the Czech Republic. The semi-integral double span bridge (32,0 + 29,0 mts) has been designed as a continuous concrete composite beam structure.

Z laboratoře do reality – ověření návrhu dávkování oživovacích přísad při výstavbě pozemních komunikací
P. Coufalík, T. Koudelka, I. Coufalíková, M. Varaus, K. Hrbek, Z. Loderová, R. Pazyna, B. Holá

Cílem článku je přiblížit odborné veřejnosti nové poznatky související s technologií recyklace asfaltových směsí za horka na obalovně. V rámci řešení výzkumného projektu TAČR ZÉTA s názvem: „Použití oživovacích přísad pro prodloužení životnosti recyklovaných vozovek s vysokým obsahem R-materiálu“ je jednou z řešených oblastí návrh optimálního dávkování oživovacích přísad. Ty se přidávají do asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu z důvodu obnovení vlastností zestárlého pojiva. Během probíhajícího výzkumu bylo ověřeno chování 13 různých oživovacích přísad. Následně došlo k vytvoření metodiky postupu pro návrh dávkování oživovacích přísad pomocí multikriteriálního hodnocení tak, aby asfaltové pojivo ve výsledné asfaltové směsi mělo vyhovující vlastnosti a nedošlo ke snížení životnosti asfaltobetonových komunikací s obsahem R‑materiálu. Laboratorní návrhy a metodika výpočtu dávkování přísad byly následně ověřeny při realizaci pokusného úseku. Prvotní výsledky kontrolních zkoušek asfaltových směsí s R-materiálem a oživovacími přísadami potvrzují, že návrh množství přísad byl proveden správně, neboť u jednotlivých směsí nedošlo k tvorbě trvalých deformací a zároveň bylo zlepšeno nízkoteplotní chování směsí v porovnání s referenční směsí bez obsahu oživovací přísady.

The aim of the article is to bring to the professional public new knowledge related to hot-asphalt recycling technology at asphalt plants. Within the framework of TACR ZETA research project called "Rejuvenating agents for the extension of pavement lifetime with the use of a higher amount of Reclaimed Asphalt Pavement materials", one of the research areas is related to the evaluation of optimal dosing of rejuvenators. These are added to asphalt mixtures with a higher Reclaimed Asphalt content due to restoration of aged binder properties. During the ongoing research, the behavior of 13 different rejuvenators was tested. Subsequently, a methodology for designing the dosing of rejuvenators was developed by means of a multi-criteria assessment. The dosing was design so that the asphalt binder in the resulting asphalt mixture had satisfactory properties and therefore did not reduce the service life of an asphalt concrete mixture with Reclaimed Asphalt. Laboratory proposals and methodology for the dosing of rejuvenators were subsequently verified during the construction of a trial section. The initial results of control testing of asphalt mixtures with 50 percent of Reclaimed Asphalt and rejuvenators confirmed that the design of the rejuvenators’ quantity was performed correctly as the individual mixtures did not experience permanent deformations and at the same time the low temperature behavior of the mixtures was improved compared to the reference mixture without the addition of rejuvenators.

Funkce přežití jako metoda určování kapacity pozemních komunikací
I. Mikolášek

Článek pojednává o možnostech využití Kaplan-Meierova odhadu (také product limit method – PLM) pro odhad stochastické kapacity pozemních komunikací. Jsou představeny výhody a nevýhody této metody a obecně stochastického přístupu ke kapacitě a možnosti potenciálního využití. Proti tomu je postaveno tradiční pojetí kapacity jako konkrétní výpočtové hodnoty tak, jak je tradičně v České republice s kapacitou pracováno. V souvislosti s tím jsou diskutovány možné definice kapacity a jejich vhodnost pro různé aplikace. Dále se jedná o měření vstupních údajů pro použití v PLM, jejich zpracování a výstupy. Proces hledání funkce přežití jakožto produktu PLM je ilustrován na konkrétním případě.

The paper deals with Kaplan-Meier estimate (product limit method – PLM) as a method for highway stochastic capacity estimation. Pros and cons of the method and the stochastic approach to capacity in general are presented along with possible use cases. It is further compared to the traditional approach of a single-value design capacity which is usually used in the Czech Republic. Possible capacity definitions and their suitability to different applications are discussed. Finally, the measurement of raw data, its processing for use in PLM and the outcomes are discussed. The process of survival function estimation as the product of PLM is shown on a concrete example.

Rubriky

Z historie

  • Vozovky v Československu v druhej polovici 20. storočia (druhá časť) - 2. diel

Zprávy ČSS

  • 26. silniční konference - Ostrava 2018

Informace

  • Činnost Komise Ministerstva dopravy pro udělování oprávnění k prohlídkám tunelů na pozemních komunikacích

 

HLAVNÍ STRANA  |  O NÁS  |  ČINNOST  |  DOKUMENTY  |  ČASOPISY  |  NÁRODNÍ KOMITÉT AIPCR/PIARC

Copyright © Česká silniční společnost z.s.

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

Silniční obzor Dopravní inženýrství